XX. Akadémiai Nap

Intézményünk névadója, Gróf Széchenyi István születéséhez igazodva immár XX. alkalommal, idén szeptember 25-én került megrendezésre az Akadémiai Nap Egyetemünkön. A központi eseményen doktorokat avattak, habilitációs és honosító okleveleket adtak át, Professor Emeritus/Professor Emerita és címzetes egyetemi oktatói címeket adományoztak. Pro Universitate díjjal ismerték el Átadták a Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat, a Halbritter Mátyás Ösztöndíjat és a Gardó Sándor díjat. Aranydiplomásokat és a nyugdíjba vonuló munkatársakat köszöntötték.

A XX. Akadémiai Nap a Széchenyi István Egyetem Szenátusának szeptember 25-én, szerdán 10 órakor tartott ünnepi ülésével az egyetem Új Tudástér épületének aulájában kezdődött, ahol dr. Földesi Péter rektor megnyitója után köszöntőt mondott Kara Ákos országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés alelnöke, Széles Sándor, a megyei Kormányhivatal elnöke, Fekete Dávid Győr alpolgármestere, dr. Pápai Lajos megyéspüspök.

A doktorok avatása után habilitációs okleveleket és külföldön szerzett, doktori fokozatot honosító okleveleket adtak át, címzetes egyetemi docenst köszöntöttek. Méltatták a Pro Universitate Díjasok, az egyetem Szenátusának döntése szerinti rangos egyetemi elismeréseket, ösztöndíjakat átvevők tevékenységét. Az aranydiplomák átadása után az egyetem nyugdíjba vonuló oktatóit, munkatársait köszöntötték.

Délután több szakmai konferencián és programon a győri egyetem és a térségi gazdaság, az intézményekkel kialakított együttműködés értékei szerepeltek.

 PROFESSOR EMERITUSOK

Az Egyetem Szenátusa dr. Barta Györgyi, dr. Bihari Mihály, dr. Gáspár László, dr. Szekeres Tamás nyugalmazott egyetemi tanároknak – érdemeiket elismerve – professor emeritus címet adományozott.

DOKTOROK AVATÁSA

A Széchenyi István Egyetem Doktori Iskoláinak 30, az elmúlt időszakban sikeres védést bemutató doktorandusza megfelelt azoknak a követelményeknek, amelyekhez az Egyetem doktori szabályzata a Ph.D. doktori fokozat odaítélését köti. A Szenátusi ünnepi ülésen a jelöltek a rektori jogarra letett eskü, a doktorrá fogadás után átveszik a Ph.D. doktorátus adományozásáról szóló oklevelet.

Avatott doktorok:

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Gellén Márton: A közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében. Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár.

Dr. Glavanits Judit: A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai. Dr. Szalay Gyula egyetemi docens.

Dr. Göndör Éva: A családi és a munkahelyi feladatok összehangolását segítő és gátló jogintézmények a munkajogban. Dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi tanár.

Dr. Kőhidi Ákos: A polgári jogi felelősség digitális határai Európában. A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogi jogsértések felelősségtani vonatkozásai. Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár.

Dr. Ganczer Mónika: Állampolgárság a nemzetközi jogban – államutódlás esetén. Dr. Lamm Vanda akadémikus, egyetemi tanár.

Dr. Nagy Klára: Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések - a rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései. Dr. Kovács Gábor egyetemi docens.

Dr. Csörgits Lajos: A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása – A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései. Dr. Smuk Péter egyetemi docens, dr. Patyi András egyetemi tanár. 

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Bukovics ÁdámÉpületszerkezetek állapotelemzése és fuzzy szignatúra alapú beavatkozási döntéstámogató modellezése. Építőmérnöki tudományok. Témavezető: dr. Koppány Attila egyetemi tanár.

Csanaky Judit EmíliaÉpületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén. Építőmérnöki tudományok. Dr. Koppány Attila egyetemi tanár.

Gál LászlóFuzzy modellek optimalizálása bakteriális típusú algoritmusokkal. Informatikai tudományok. Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár.

Hatwágner Ferenc MiklósNagy számításidejű, folytonos változójú célfüggvények optimailizációja evolúciós számítások segítségével. Informatikai tudományok. Dr. Horváth András egyetemi docens.

Horváth RichárdRendszerdinamika, mint a közlekedési rendszerek igénymodellezésének új lehetősége. Közlekedéstudományok. Dr. Prileszky István főiskolai tanár.

Koch EdinaTöltésalapozási eljárások modellezése. Építőmérnöki tudományok. Dr. Scharle Péter professor emeritus.

Kopják JózsefTávolságleírón alapuló szimmetrikus logikai függvényeket megvalósító szoftverkapukból létrehozott eseményvezérelt vezérlési háló szoftvermodelljének tervezése és verifikációja. Informatikai tudományok. Dr. Kovács János egyetemi docens.

Mocsári TiborA gépjárművek sebességének hatása a közúti közlekedés biztonságára. Közlekedéstudományok. Dr. Holló Péter egyetemi tanár.

Orbán Gabriella4PL szolgáltatók (Fourth Party Logistics System Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában. Közlekedéstudományok. Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár.

Tancsics FerencVirtuális kovácsolási technológiák alapvetően számítógéppel támogatott tervezési módszereinek továbbfejlesztése, gyakorlati implementációja. Informatikai tudományok. Dr. Halbritter Ernő egyetemi docens.

Tápler CsabaDiverzifikált nagysorozatú termelést támogató termelésszervezési és ellátási modellek továbbfejlesztése. Közlekedéstudományok. Dr. Hartványi Tamás egyetemi docens, dr. Csík Árpád György egyetemi docens.

Varjasi NorbertNagy számításigényű feladatok megoldására szolgáló párhuzamos algoritmusok vizsgálata sokprocesszoros környezetben. Informatikai tudományok. Dr. Molnárka Győző egyetemi tanár.

Winkler Ágoston GáborUtazói döntések modellezése a városi közforgalmú közlekedésben. Közlekedéstudományok. Dr. Prileszky István főiskolai tanár, dr. Horváth Balázs egyetemi docens.

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Vápár József: A külföldi működőtőke-befektetések regionális szerkezete és a befektetésösztönzés Magyarországon. Dr. Rechnitzer János DSc., egyetemi tanár.

Puli Edit: Finanszírozással irányított szociális szolgáltatásszervezés a nyugat-dunántúli régió hátrányos helyzetű kistérségeiben. Szörényiné dr. Kukorelli Irén DSc., egyetemi tanár.

Gyömörei Tamás Attila: Területi sportstruktúrák: Az önkormányzatok sportgazdálkodása Magyarországon. Dr. András Krisztina egyetemi adjunktus, dr. habil Ács Pongrác egyetemi adjunktus.

Sólyom Andrea: Múlt, jelen,jövő avagy A tacit tudás-transzfer. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár

Szabó István: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerepvállalása a költségvetési szektoron kívüli feladatellátásban a Megyei Jogú Városok Önkormányzatainál. Dr. Lados Mihály CSc. egyetemi docens, Somlyódyné dr. Pfeil Edit PhD. egyetemi docens, SZE

Budaházy György: Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata  a földhivatalok példáján. Dr. Dusek Tamás egyetemi docens.

Eisingerné Balassa Boglárka: Édesem vagy mostohák? Vásárlási döntések a mozaikcsaládokban. Dr. Józsa László CSc. egyetemi tanár.

Kundi Viktória: Fesztiválok városokra gyakorolt gazdasági és társadalmi-kulturális hatásainak elemzése. Dr. Rechnitzer János DSc., egyetemi tanár, dr. Rátz Tamara főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola.

Stion Zsuzsa: Kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozása. Dr. Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár

Galli Richárd Péter: Vállalatvezetést támogató üzleti intelligencia alkalmazások sikerkritériumai. Dr. Élő Gábor egyetemi docens.

DOKTORI OKLEVÉL HONOSÍTÁSA

Pozna Claudiu Radu PhD oklevelét kiadó egyeteme az Universitatea "Transilvania" din Brasov (Románia), Huszák Loretta PhD oklevelét az Universität Leipzig (Németország) adta ki. A két oklevelet a Széchenyi István Egyetem a hatályos magyar jogszabályok, az egyetem szabályzata alapján honosítja.

HABILITÁLT DOKTOROK AVATÁSA

Eredményes tudományos munkásságát, valamint arra alapozott oktatói és előadói képességét a törvényben és az Egyetem Habilitációs Szabályzatában meghatározott módon bizonyította.

Ennek alapján a jelölteket habilitált doktorrá (dr. habil.) nyilvánítják, s tudományterületükön önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházzák fel.

A habilitált doktorok: dr. Nádai László (Informatikai tudományok), dr. Péter Tamás (Közlekedéstudományok), dr. Wersényi György (Informatikai tudományok), dr. Lencse Gábor (Informatikai tudományok), dr. Soumelidis Alexandros (Informatikai tudományok), dr. Tick József (Informatikai tudományok), dr. Lakatos István (Közlekedéstudományok), dr. Horváth Balázs (Közlekedéstudományok), dr. Smuk Péter (Állam- és jogtudományok), dr. Dósa Ágnes (Állam- és jogtudományok), dr. Dusek Tamás (Regionális tudományok), dr. Konczosné Szombathelyi Márta (Gazdálkodás- és szervezéstudományok).

CÍMZETES EGYETEMI DOCENS

Az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docens címet adományoz dr. Szalai Évának, a magyar közigazgatás-tudomány kiemelkedő személyiségének, aki oktatóként részt vett a győri jogászképzés alapításában, megszervezésében. A győri jogászképzés megalapításának kezdetétől, 1995-től 2003-ig irányította a Széchenyi István Egyetemen a közigazgatási jog oktatását, a győri Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék megszervezésért. Nevéhez kötődik a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Tudományok Tanszéke oktatási és kutatási tevékenységének elindítása, alapító megszervezése.

PRO UNIVERSITATE DÍJ

Évente hagyományosan az Egyetem névadója, gróf Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából rendezett Akadémiai Napon adják át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Pro Universitate Díjat.

Az Alapító okirat szerint a Díj olyan egyetemi dolgozók (oktatók és nem oktatók), az Egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik kiemelkedő oktató, tudományos vagy egyéb tevékenységükkel, példamutató emberi magatartásukkal, az Egyetem munkáját támogató tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak az Egyetem céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez.

A Kuratórium a 2013. évben három kitüntetést adományozott. Pro Universitate Díjat kap Szabó István a Szintézis Informatikai Zrt. vezérigazgatója, dr. Jámbor Attila ny. főiskolai docens és dr. Pintér József ny. főiskolai docens.

HEGEDŰS GYULA TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

Az Universitas Győr Alapítvány Kuratóriuma a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézménye, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapító főigazgatója, dr. Hegedűs Gyula emlékének megőrzésére 2007-ben Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíj célja, hogy a győri egyetem legtehetségesebb, legrátermettebb, 45 év alatti életkorú oktatóit, kutatóit segítse tudományos tevékenységük elmélyítésében. A 2013. évben Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat kap Nagyné dr. Szabó Andrea egyetemi docens, a Fizika és Kémia Tanszék, dr. Hargitai Hajnálka egyetemi docens, tanszékvezető helyettes az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék oktatója.

GARDÓ SÁNDOR DÍJ

Eredményes tanulmányi és szakmai munkája elismeréseként a Gardó Sándor Díjat az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriuma Király Renáta ápolás és betegellátás szakos, szülésznő szakirányos hallgatónak adományozza. A Díjat a Gardó család az Universitas-Győr Alapítvánnyal együttműködve alapította, s a névadó özvegye, dr. Walawska Joanna adta át.  A Díj 300 ezer Ft egyszeri ösztöndíj.

HALBRITTER MÁTYÁS DÍJ

Halbritterné dr. Raffai Judit az Universitas-Győr Alapítvány közreműködésével 2012-ben pályázattal elnyerhető „Halbritter Mátyás Díj”-at alapított egy fő részére, aki a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a gazdálkodási és menedzsment BA szakon vagy a kereskedelem és marketing BA szakon, nappali tagozaton tanul.

A Díj egy Lebó Ferenc szobrász- éremművész által készített, a névadót ábrázoló plakett továbbá a névadó gondolatait tartalmazó esszé és 300 ezer Ft egyszeri ösztöndíj.

A Halbritter Mátyás Díjat ezévben Temesi Melinda kereskedelem és marketing BA szakos, kereskedelem-szervező szakirányos hallgatónak ítélte a kuratórium. A Díjat a Szenátus ünnepi ülésén Halbritterné dr. Raffai Judit, a díj névadójának özvegye adta át. 

TIZENKÉT ARANYDIPLOMÁS ZENETANÁR

Győri Állami Zeneművészeti Szakiskolában ötven évvel ezelőtt, az 1962/63-as tanévben, 1963. június 18-án képesítővizsgát tett hallgatók közül tizenketten kezdeményezték aranydiplomájuk kiállítását. 2013-ban az oklevelet kiállító intézmény jogutódja a Széchenyi István Egyetem.

A Szenátus aranydiplomát állított ki Anda Mária(szak: zeneiskolai hegedű- és szolfézstanári), Basinszky Erzsébet (zeneiskolai zongora- és szolfézstanári), Bognár György (zeneiskolai hegedű- és szolfézstanári), Dégay Zoltán (zeneiskolai zongora- és szolfézstanári), Kamarell Károly (zeneiskolai gordon- és szolfézstanári), Klausz Julianna (zeneiskolai zongora- és szolfézstanári), Noll Mikló (zeneiskolai szolfézstanári), Orbán László (zeneiskolai gordon- és trombitatanári), Simon Géza (zeneiskolai klarinét- és szolfézstanári), Tardy Anna (zeneiskolai harsona- és szolfézstanári), Tomkaházy Mária (zeneiskolai hegedű- és szolfézstanári), Tóth Imre (zeneiskolai klarinét- és szolfézstanári) részére.

A Rektor megköszöni - NYUGDÍJBA VONULÓK KÖSZÖNTÉSE

A Szenátus ünnepi nyilvános ülése adott alkalmat arra, hogy az Egyetem Rektora nagy nyilvánosság előtt, a Szenátus ünnepi ülésén köszöntse azon munkatársait, akik az egyetemért végzett sok évtizedes odaadó munka után vonulnak nyugdíjba.

Az elmúlt időszakban, az ebben az évben nyugdíjba vonulók:

Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár (Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék), dr. Petöcz Mária föiskolai docens (Közlekedésépítési és Településmérnöki T.), dr. Németh György főiskolai docens (Szerkezetépítési és Geotechnikai T.), Bauer Péter egyetemi adjunktus (Informatika Tanszék), dr. Kolos Tibor főiskolai docens (Távközlési Tanszék), Roth Ede gitárművész, főiskolai adjunktus (Szólóhangszerek és Művészetelméleti T.), dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár (Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi T.), Major István egyetemi adjunktus (Építészeti és Épületszerkezeti T.), Gábor József főiskolai tanár (Szólóhangszerek és Művészetelméleti T.), dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár (Közlekedési T.), dr. Gál Péter egyetemi docens (Belsőégésű Motorok T.), dr. Szily István egyetemi djunktus (Közlekedési Tanszék), dr. Harangozó József egyetemi docens (Informatika T.),dr. Égertné dr. Molnár Éva főiskolai docens (Informatika T.), dr. Jámbor Attila főiskolai docens (Informatika Tanszék), dr. Pintér József főiskolai docens (Járműgyártási T.), dr. Raffai Mária főiskolai tanár (Informatika T.),dr. Kállay István főiskolai docens (Jogtörténeti T.), dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár (Műszaki Tanárképző T.), Galliné Pataki Kamilla igazgatási ügyintéző (Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Titkárság), Perge Mihály technikus (Egyetemi Informatikai-  és Médiaközpont), Kárpáti Ferencné könyvtáros asszisztens (Egyetemi Könyvtár), Lőrinczné Török Aranka műszaki ügyintéző (Műszaki Osztály), Czeglédy Zsuzsanna műszaki ügyintéző (Műszaki Osztály), Payer Ernö (müszaki ügyintéző (Műszaki Osztály), Szabó Ivánné gazdasági ügyintéző (Műszaki Osztály), Judt Lászlóné gazdasági ügyintéző (Pénzügyi és Számviteli Osztály), Weicher Béláné gazdasági ügyintéző (Pénzügyi és Számviteli Osztály), dr. Lantos Béla Antal kutatóprofesszor (Járműipari Kutató Központ), dr. Péter Tamás kutatóprofesszor (Járműipari Kutató Központ), dr. Czinege Imreprofessor emeritus (Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont), dr. Barta Györgyi egyetemi tanár (Regionális-tudományi és Közpolitikai T.), Bognárné Pápai Márta tanszéki mérnök (Anyagtudományi és Technológiai T.),dr. Réti Tamás egyetemi tanár (Anyagtudományi és Technológiai T.), dr. Gáspár László egyetemi tanár (Közlekedésépítési és Településmérnöki T.), Feketéné Bezselics Ilona igazgatási ügyintéző (Szerkezetépítési és Geotechnikai T.), Menyhárt Tibor tanszéki mérnök (Alkalmazott Mechanika T.), dr. Keresztes Péter egyetemi docens(Automatizálási T.), dr. Puklus Zoltán  egyetemi docens (Automatizálási T.), Böhmné Machinek Gizella gazdasági ügyintéző (Informatika T.), Veres László tanszéki mérnök (Közúti és Vasúti Járművek T.), Kiss Jánosné műszaki alkalmazott (Testnevelési és Sportközpont), Arató Károlyné tanulmányi vezető, (Tanulmányi Osztály), Idei Józsefné műszaki alkalmazott (Rektori Hivatal), Katona József műszaki alkalmazott (Rektori Hivatal), Pálvölgyi Károlyné ügyviteli alkalmazott (Rektori Hivatal), Csiszár Józsefné műszaki alkalmazott (Varga Tibor Zeneművészeti Intézet), dr. Girgás Ágnes főiskolai docens (Zenekari Hangszerek T.), Falvai Antal művésztanár (Zenekari Hangszerek T.).

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 26. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55