Versenyjog Magyarországon és az EU-ban - Pályázati kiírás

Pályázati kiírás

A Gazdasági Versenyhivatal
 „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban”
címmel országos tanulmányi versenyt hirdet

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában nappali tagozatos hallgatók részére

2017-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:

 

1.

Fogyasztói tudatosság az online térben

2.

Milyen módon alakíthatja a digitális világ a fogyasztói ügyleti döntési folyamatot?

3.

Másért való felelősség a kartelljogsértések esetén

4.

A kartellekkel szembeni jogérvényesítés globalizációja

5.

A megosztás alapú gazdaság versenyjogi megközelítése

6.

Az ajánlott viszonteladói árak az európai versenyhatóságok joggyakorlatában

7.

Az adatvédelmi jog és a versenyjog lehetséges kapcsolódási pontjai

8.

A magánjogi kártérítési irányelv átültetésének különbségei az Európai Unió egyes tagállamaiban

 

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

 

Leadási határidő: 2017. június 5. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2017 szeptemberében

 

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely 400.000 Ft

2. hely 300.000 Ft

3. hely 200.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

 

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban a GVH-tól további felvilágosítás írásban, a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

 

Részvételi feltételek

A versenyre egyetek és főiskolák nappali tagozatos, alapképzésben (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) résztvevő hallgatók magyar nyelvű pályázatait várjuk. A verseny ily módon értett „zártkörűségének” biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy hallgatói jogviszonyukról igazolást nyújtsanak be. Azon hallgatók pályázhatnak, akik a pályamunkák leadási határidejekor aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két – a fenti feltételeknek megfelelő – hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói nem indulhatnak.

 

A pályamunkák, dolgozatok benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligével kell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot (név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni!

Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón[2] Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban kell benyújtani lezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni: a választott jeligét és a következő szöveget: „Tanulmányi verseny 2017”. A pályamunkát tartalmazó nagyméretű borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni a hallgató jogviszony igazolást.

 

A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH gondoskodik. A jeligés dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH a www.gvh.hu honlapon közzéteszi.

 

A pályázati felhívás PDF formátumban is letölthető!

Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.