Stratégiai nyilatkozat – 2011. május

ImageA Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) 2009-ben fogalmazta meg öt évre szóló stratégiáját. A stratégia végrehajtása, a stratégia szellemében történő akciók áthatják az intézmény mindennapjait, kollégáink széles körét bekapcsolva a Széchenyi Egyetem jövőképének formálásába, jövőjének alakításába. Az intézmény a stratégia által szabott feladatok, akciók végrehajtása érdekében az Európai Unió és a Magyar Állam, valamint Győr Megyei Jogú Város és vállalati partnereink által társfinanszírozott forrásokat is felhasználva 15 milliárd forint nagyságrendű átfogó intézményfejlesztési programot hajt végre.

Hallgatóink kiemelkedő munkaerő-piaci fogadtatása egyértelmű jele annak, hogy a régió gazdasága nagyra értékeli a SZE-Győr képzési tevékenységét. Fejlesztési pályázatainak magas támogatottsága – a felsőoktatási intézmények között harmadik legmagasabb fejlesztési összeggel gazdálkodhat a SZE-Győr – azt bizonyítja, hogy a magyar kormányzat kiemelkedőnek tartja Győr fejlődési potenciálját és nagyra értékeli ebben a Széchenyi Egyetem szerepét, a gazdaság igényeit szolgáló fejlesztési törekvéseit.

A stratégiai fejlesztések összehangolt kommunikációja, mely az intézmény értékeit és a magyar felsőoktatásban egyedülálló regionális partnerségen alapuló fejlesztési stratégiáját helyezte a középpontba, széles körben tették ismertté az egyetem eredményeit. A SZE-Győr képzési kínálata, illetve a biztos megélhetési és karrier potenciált biztosító győri és Győr környéki gazdaság évről évre egyre vonzóbb választásként tűnik fel évről évre fiatalok ezrei és családjaik számára. Az intézmény presztízsének, elismertségének rohamos növekedését – mind Győrben, mind országos viszonylatban – leginkább az egyetem képzéseire jelentkező hallgatók számának stabil, több évre visszatekintően az országos átlagot jóval meghaladó mértékben történő emelkedése mutatja.

A Széchenyi István Egyetem töretlen fejlődése – 2002-es egyetemmé válása, a képzési portfólió kiteljesedése, tudományos potenciáljának erősödése, a hallgatói létszám és a hallgatói állomány minőségének emelkedése – szoros összhangban van a jelenlegi kormányzat törekvéseivel. A SZE-Győr fejlődésének kulcsa azonos a kormányzat által hangoztatott elvekkel. Magas tudományos minőség mellett, az állami forrásokkal tudatosan és takarékosan gazdálkodva olyan szakokon képez jól felkészült, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező diplomásokat, akikre a társadalmi, gazdasági környezetnek szüksége van.

Az elmúlt hónapok felsőoktatási vitái, a látszat ellenére, nem elsősorban a Széchenyi István Egyetemről, hanem Győrről, a magyar gazdaság fejlődésében egyre fontosabb szerepet játszó győri gazdasági fejlődésről szólnak. Minden olyan adminisztratív jellegű beavatkozás, mely Győr, illetve az észak-dunántúli régió szakember utánpótlásának biztosítását veszélyezteti, azt a gazdasági lendületet törheti meg, mely a nemzet előtt álló kihívásokra adható egyik legbiztosabb válasz.

Nem véletlen hát a Széchenyi István Egyetem mellett kibontakozó példa nélküli társadalmi-gazdasági összefogás. Azok mellett az eredmények mellett állnak ki egyöntetűen a város vezetői, országgyűlési képviselői, gazdasági életének  meghatározó reprezentánsai és a közélet szereplői, melyek megalapozták és a jövőre nézve is megalapozzák az akár több tízezer új munkahelyet biztosító beruházásokkal, de egyben kiegyensúlyozott társadalmi fejlődéssel és szoros regionális partnerségekkel jellemezhető győri fejlődési modellt.

Az egyetem eredményei, az intézmény széles körű támogatottsága, valamint az előttünk álló kihívások szükségessé teszik, hogy a 2009-es stratégia bázisán még határozottabban fogalmazzuk meg az egyetem pozícióját, jövőképét meghatározó elveket.

A SZE-Győr minden eddiginél erőteljesebben érzi a régió fejlődésével kapcsolatos felelősségét. Az eddiginél is intenzívebben kell szolgálnia a győri és a Győr központú gazdasági régió társadalmi, kulturális és gazdasági érdekeit – a korábbinál is egységesebben megjelenítve a győri felsőoktatást.

A Széchenyi István Egyetem nyitott, szolgáltató egyetem, amely képes átfogó módon kiszolgálni Győr, egy sikeres társadalmi, gazdasági, kulturális központ működését. Ahogy a győri gazdaság, illetve a város térségszervező ereje, úgy a győri egyetem hatása is messze túlterjed a város határain. A SZE-Győr stratégiai célja hogy tevékenységét Győr városba koncentrálja úgy, hogy ne csak a város, hanem a hozzá kapcsolódó gazdasági térség fejlődésének szellemi központja is legyen. Az egyetem stratégiai dokumentuma Észak-Dunántúlban határozza meg a Széchenyi Egyetem felelősségvállalási területét.

Funkcióit és felelősségvállalásának körét a hagyományos egyetemi feladatoknál jóval tágabb körben értelmezi. Pozícióját azzal jellemezhetjük, hogy nem idegen testként kényszeríti rá magát környezetére, hanem az egyetemet körül vevő társadalmi-gazdasági szövet részeként határozza meg magát. Képzési-kutatási-szolgáltatási tevékenységét széleskörű vállalati-közületi partnerségek alapján azonosított igényeknek megfelelően folytatja, fejlesztési irányait ezzel összhangban jelöli ki. Tudásbázisára alapozva azonban nem csak követője és passzív kiszolgálója ezeknek az igényeknek, hanem aktív gazdaság- és társadalomfejlesztő tevékenységével alakítója is a fejlődésnek.

Az Egyetemen folyó oktató és tudományos munka minőségének az akadémiai dimenzióban történő megítélése mellett ezért legalább olyan fontosnak tartja a munkaerő-piaci szereplők értékítéletét. Annál is inkább mert  a győri ipart világszínvonalú műszaki kultúra jellemzi. Ehhez kell megteremteni a demográfiai apály közepette a világszínvonalon képzett munkaerőt szakmunkástól a mérnökig, gazdasági szakemberig, jogászig. Az egyetemnek ezt a felelősséget nemcsak Győrben, hanem a gazdasági hatókörébe tartozó térségében is fel kell vállalnia.  Ez statisztikai régiótól, megyehatártól független felelősség és feladat. A győri gazdaság jövőbeni dinamikus fejlődése attól is függ, hogy mennyire tud hatást kifejteni, támogatást nyújtani a térség településeinek gazdasági-társadalmi fejlődéséhez.

Ennek a felelősségnek a részeseként a SZE-Győr tevékenysége és stratégiai fejlesztései során tudatosan keresi az újabb és újabb lehetőséget, hogy Győr és térsége társadalmával, gazdasággal fennálló kapcsolatait, együttműködését tovább bővítse és intézményesítse. E tevékenységek a kulturális (zenei és képzőművészeti) együttműködésektől, illetve a sport, egészségmegőrzés és szociális területeken történő kezdeményezésektől kezdve, a pályaorientáció, a szakképzésfejlesztés, illetve a tudomány társadalmasításán keresztül, a győri tudás alapú gazdaság fejlődéséhez szükséges tudományos bázis szellemi, infrastrukturális, illetve szervezeti kapacitásainak megteremtéséig rendkívül szerteágazóak.

A Széchenyi István Egyetem partnereivel hosszú távú együttműködés kialakítására, stabil partnerkapcsolatokra törekszik. Ennek érdekében nagy elkötelezettséggel fejleszti belső folyamatait és professzionális intézményirányítási rendszerét is, biztosítandó az átlátható intézményi működést, a gyors döntéseket, valamint a kiszámítható és egyértelmű intézményi kommunikációt.

 

 

Dr. Szekeres Tamás
Szilasi Péter Tamás
Rektor
Stratégiai és Fejlesztési Igazgató


Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 26. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55