PÁLYÁZAT „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban”

PÁLYÁZAT

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel

egyetemek és a főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben

 1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi helyzete és várható fejlődési iránya.
 2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.
 3. Az európai egységes piac jelentősége.
 4. Az Európai Unió jövőjéről folytatott vita.
 5. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai az EU27-re, az uniós intézményekre és politikákra.
 6. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság).
 7. A Visegrádi négyek és a regionális együttműködés jelentősége.
 8. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére.
 9. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés)

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.

A pályázat formai követelményeit, valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza.

A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszámát, e-mail címét, az adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának igazolását. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot – egy példányban – az alábbi címre kérjük küldeni:

Dr. Bárány Tibor

törvényhozási főigazgató-helyettes

Országgyűlés Hivatala

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűlés Bp. V. kerület, Balassi Bálint u 3. sz. alatti postabontójába)

A pályázat beküldésének határideje: 2017. december 15. (péntek)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:

 1. helyezett:              400 000 Ft
 2. helyezett:              300 000 Ft
 3. helyezett:              200 000 Ft

valamint két különdíj, egyenként:           150 000 Ft

(A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül, az Európai Bizottság magyarországi Képviseletének felajánlásából 2018 folyamán kétnapos brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2018 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala honlapján elektronikus formában megjelenteti.

Budapest, 2017 október 16.

 

 

FÜGGELÉK

 1. 1.     A pályázat formai követelményei

 

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” című pályázatra benyújtandó pályaművek formai követelményei

 

A pályaművek formai követelményei: 1-2 szerzői ív terjedelem (legfeljebb 80 000 leütés irodalomjegyzékkel, melléklettel együtt), 12-es betűméret. Georgia betűtípus, másfeles sorköztávolság, 2,5-ös margók, sorkizárt. A pályaműben hivatkozni kell a felhasznált forrásokra és azt irodalomjegyzékkel kell ellátni. A források pontos megjelölésére az alábbi formai követelményeket kell alapul venni:

a)      Irodalomjegyzék esetén

 1. Önálló mű: SZERZŐ VEZETÉKNEVE keresztneve: A mű teljes címe (kiadás helye: kiadó a megjelenés éve) (pl.: Nigel FOSTER on EU Law (Oxford: Oxford University Press 2015)) (a névsorrend az eredeti használat szerint)
 2. Cikk folyóiratból: SZERZŐ VEZETÉKNEVE keresztneve: Az idézett cikk teljes címe. A folyóirat teljes címe, a megjelenés éve, száma, oldalszám. (Pl.: BEREND T. Iván: A gazdasági ciklusok és hatásuk Európa átalakulására. Európai Tükör, 2004. 9. szám, 3-9.)
 3. Cikk tanulmánykötetből: SZERZŐ VEZETÉKNEVE keresztneve: „Az idézett cikk teljes címe” in: a kötet szerzőinek/szerkesztőjének VEZETÉKNEVE keresztneve: A kötet teljes címe (kiadás helye: kiadó, a megjelenés éve) oldalszám. (Pl.: FERKELT Balázs: „Gazdasági és monetáris együttműködés” in: KENGYEL Ákos (szerk.): Az Európai Unió közös politikái (Budapest: Akadémiai 2010, 125-155.)

b)     Lábjegyzet esetén – első ízben idézés: hasonlóan az irodalomjegyzékhez

c)      Lábjegyzet esetén – már idézett műre hivatkozás

SZERZŐ VEZETÉKNEVE, lábjegyzetsorszáma, oldalszám.                                 (Pl.: FOSTER, 3. lj. 25.)

 

 

 1. 2.     Adatkezelési tájékoztató

 

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” című pályázattal összefüggésben végzett adatkezelésről

 

Az Országgyűlés Hivatala kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Az Országgyűlés Hivatala ezúton tájékoztatja a pályázókat a „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel meghirdetett pályázattal (a továbbiakban: pályázat) összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

A pályázat során megadott személyes adatok kezelője az Országgyűlés Hivatala (1055, Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) valamint az Országgyűlés elnöke által felkért szakértékből álló bírálóbizottság.

2. Az adatkezelés jogalapja és célja

2.1. A megadott adatok kezelésére az Infotv.5. § (1) a) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján az adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) – előzetes tájékoztatását követő – hozzájárulása alapján kerül sor.

2.2. Az adatok kezelésének célja a pályázat értékelése, elbírálása során a pályázó azonosítása, az elbírálás lezárását követő értesítés, a pályázóval való kapcsolattartás, a pályázathoz szükséges hallgatói jogviszony fennálltának igazolása.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

3.1. A pályázati jelentkezés során – jeligével ellátott zárt borítékban – a pályázó alábbi személyes adatainak megadása szükséges:

-          családi- és utónév,

-          születési dátum,

-          értesítési cím,

-          telefonszám,

-          e-mail cím,

-          hallgatói jogviszony igazolása.

3.2. A pályázati jelentkezéshez az érintett által megadott személyes adatok egyúttal az adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül. A pályázati jelentkezés feltétele az Országgyűlés Hivatala jelen adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele.

3.3. Az Országgyűlés Hivatala az érintett által megadott személyes adatokat a pályázat elbírálását követően a pályázók értesítéséig, illetve díjazott pályázatok esetében a díjátadó ünnepségéig tárolja, majd ezt követően kezelt személyes adatokat törli.

4. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag

a) – feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében – az Országgyűlés Hivatalának a pályázat lebonyolításában közreműködő köztisztviselői,

b) az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság tagjai jogosultak.

4.2. Az Országgyűlés Hivatala a díjazott pályaművek pályázóinak személyes adatait – a pályázattal elnyert tanulmányút lebonyolítása céljából – továbbítja az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete részére.

4.3. Az Országgyűlés Hivatala a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a pályázat elbírálásához és lebonyolításához szükséges mértékben kezeli. Az Országgyűlés Hivatala a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más cég szolgáltatásait nem veszi igénybe. Az Országgyűlés Hivatala megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. Az érintett az Országgyűlés Hivatalánál kezdeményezheti:

-          tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

-          személyes adatainak helyesbítését,

-          személyes adatainak törlését vagy zárolását.

5.2. Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az Országgyűlés Hivatala által kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az Országgyűlés Hivatala a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben az országgyűlés Hivatala Írásban tájékoztatja az érintetett, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

5.3. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető az Országgyűlés Hivatala által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat s rendelkezésre áll, azt az Országgyűlés Hivatala helyesbíti.

5.4. A személyes adatot törölni kell, amennyiben

-          azoknak kezelése jogellenes,

-          ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri,

-          azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,

-          az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt,

-          a törlést bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az érintett a törlést az Országgyűlés hivatalához postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

5.5. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról az Országgyűlés Hivatala a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

 

6. Az érintett adatkezeléssel jogérvényesítési lehetősége

6.1. Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Országgyűlés Hivatalához, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

6.2. A NAIH-nál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu ) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Országgyűlés hivatalát a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

6.3. Aki úgy véli, hogy az Országgyűlés Hivatala adatkezelése következtében sérültek a jogai bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u.27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Események

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
MÉK Parasztolimpia 2018. szeptember 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.