Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység (2007/2008)

Összefoglaló a Széchenyi István Egyetem 2007/2008. évi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységéről

A Széchenyi István Egyetemen 2000 óta működik a K+F Támogatási Rendszer, melynek célja az egyetemi K+F tevékenység elősegítése. A rendszer többféle tudományos tevékenységet támogat.

• Pályázat útján lehet elnyerni a Belső Kutatási Főirány címet és a hozzá járó támogatást. 2008-ban az alábbi főirányok kaptak támogatást.

 Témavezető Cím
 Ablonczyné dr. Mihályka Lívia Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúra dialógusa
 Dr. Bulla Miklós A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése
 Dr. Fátrai György Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése
 Dr. Földesi Péter KÖZMIN Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja
 Dr. Giczi Ferenc Alkalmazott magfizikai és magkémiai kutatások
 Dr. Égert János Belsőégésű motorok végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja
 Dr. Halbritter Ernő Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja
 Dr. Horvát Ferenc Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése
 Dr. Horváth Zoltán Alkalmazott matematikai kutatások
 Dr. Kóczy T. László Intelligens számítógépes rendszerek
 Dr. Kuczmann Miklós Számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazása elektrodinamikai problémák megoldásában
 Dr. Sziray József Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja

• A Pályázat útján lehet elnyerni a Posztdoktori Kutatási Főirány címet és a hozzá járó támogatást. 2008-ban az alábbi posztdoktori főirányok kaptak támogatást.

 Témavezető Név
 Dr. Kuczmann Miklós Elektromágneses mezők szimulációja és mérése reflexiómentes térben
 Dr. Pere Balázs Nemlineáris mérnöki mechanikai problémák megoldása végeselem módszerrel
 Dr. Horváth Balázs Tömegközlekedési rendszerek tervezése és értékelése
 Dr. Tóth-Szabó Zsuzsa A közút és környezete kialakításának hatása a járművezetők viselkedésére
 Dr. Dusek Tamás A regionális gazdaságfejlődés és gazdaságfejlesztés elméleti, módszertani és gyakorlati kérdései
 Dr. Kovács Gábor A helyi önkormányzatok lokális forrás-bevonási potenciálja
 Dr. Szegedi András A logisztikai szemlélet megjelenésének lehetőségei a szerződések jogában

• Az egyetem elektronikus folyóiratot működtet, mely itt tekinthető meg: Hungarian Electronic Journal

• Az oktatók színvonalas publikációs tevékenységét elismerő díjakat, jutalmakat évente ítéljük oda. A díjazottak listája itt olvasható: (Publikációs Nívódíj).

• Az egyetem oktatóinak publikációit központi adatbázisban tartjuk nyilván. Ez az adatbázis nyilvános és itt érhető el.

• 2007/2008 évi TMDK tevékenység:

 Intézet TMDK pályaművek száma a házi konferenciákon
 Baross Gábor Építési és Környezetmérnöki Intézet 43
 Jedlik Ányos Informatikai Gépész- és Villamosmérnöki Intézet 81
 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 14
 Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 6
 Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 132
 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 33
 Összesen 309

 • 2007/8 évben a Széchenyi István Egyetemen 144 fő főállású, teljes munkaidős tudományosan minősített oktató dolgozott, 18 fő részmunkaidőben és 25 fő tudományosan minősített oktatót szerződéssel foglalkoztattak Összesen 187 fő tudományosan minősített oktató, ebből az MTA rendes tagja 2 fő, MTA levelező tagja 1 fő, az MTA doktora minősítéssel rendelkezik 22 fő.

• 2007/2008 tanévben az egyetemen már működő két doktori iskola –  a Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola és az Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola − mellett megkezdte működését az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola is. A doktori iskolák működéséről bővebb információ található saját internetes oldalaikon.

 

Támogatott nemzetközi mobilitási tevékenység

• 2007/8. évben a Tudományos Tanács 77 fő oktató tudományos konferencia előadásának tartásához és 9 tudományos konferencia megrendezéséhez, illetve 2 fő tudományos publikációjának megjelentetéséhez, valamint 1 fő oktató tudományos testületi tagságának éves díjához nyújtott támogatást.

• Az ERASMUS program keretében 57 hallgató vett részt EU tagországok oktatási intézményeiben 3-5 hónapos részképzésen és 35 európai hallgató érkezett hozzánk a program keretében részképzésre. A hallgatói kiutazásokhoz az egyetem 4 000 eFt összegben saját forrásból is nyújtott támogatást. A CEEPUS program keretében 1 fő vett részt 4 hónapos részképzésen

 

 Ország ERASMUS (fő)  ERASMUS (fő) CEEPUS (fő)
  Kimenő hallgató Bejövő hallgató  Kimenő hallgató
 Ausztria  8 3 1
 Belgium 3 2 
 Németország  17 3 
 Dánia  1  
 Spanyolország 5 2 
 Portugália 1  
 Franciaország 2  
 Litvánia  5 
 Franciaország 9 
 Bulgária  2 
 Olaszország 8 3 
 Írország  2 1  
 Hollandia  3  
 Észtország    1 
 Törökország    2 
 Finnország  6 1 
 Egyesült Királyság  1  
 Összesen  57 34 1

• A Visegrádi Alap pályázatán keresztül 1 fő ukrán közgazdász szakos PhD hallgató vett részt részképzésen az egyetemen.

Pályázati tevékenység

• Az egyetem tanszékei, illetve oktatói 2007-ben külső (OM, OTKA, GVOP-GKM, HEFOP-FMM) pályázatokon összesen 12 db hazai és 4 db nemzetközi pályázattal több mint 83 mFt pályázati bevételhez és 42 db gazdálkodó (és más) szervezetek megbízásain keresztül jutott kutatási és fejlesztési célokra felhasználható forráshoz, (közel 220 mFt). Ezt az összeget a témavezetők a sikeres pályázatokban pontosan körülhatárolt és meghatározott célokra fordították.

• A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (KKK) sikeres GVOP pályázat eredményeként 2004. november 1-én kezdte meg a működését. A kutatási szerződés a Kutatási és Kutatáshasznosítási Program Iroda és az egyetem között 2005. április 6-án jött létre. A 2005-2007 évekre szóló projekt 400 mFt támogatást kapott, melyet 465 mFt vállalati projekt költség egészít ki. A KKK konzorciumát három felsőoktatási intézmény, egy MTA intézmény és 23 vállalat alkotja. A KKK a tanévet sikeresen zárta. A KPI támogatásból és a vállalati forrásokból finanszírozott kutatási megbízások a tervezett tartalommal valósultak meg. A kutatási eredményekről írásos anyag jelent meg tanulmányok, tudományos közlemények, TDK munkák, diplomatervek formájában.

• A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (JRET) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával a Pázmány Péter Program 2005-ös kiírása keretében valósul meg a 2006 és 2008 közötti időszakban. Tekintettel Győr ipari hagyományaira és nyilvánvaló fejlődési tendenciáira, valamint figyelembe véve a Széchenyi István Egyetem fő képzési irányait, a Tudásközpont kiemelten a járműipari gyártástechnológia kutatására fókuszál.

• A tanszékek önálló K+F tevékenységéről részletes információk érhetőek el az Egyetem honlapján, a szervezeti egységek linkjein keresztül:

Műszaki Tudományi Kar

Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet tanszékei
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
Építészettörténeti és Városépítési Tanszék
Épülettervezési Tanszék
Környezetmérnöki Tanszék
Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék
Közlekedési Tanszék
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék
Szerkezetépítési Tanszék

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet tanszékei
Alkalmazott Mechanika Tanszék
Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék
AUDI HUNGARIA Belső Égésű Motorok Tanszék
Automatizálási Tanszék
Fizika és Kémia Tanszék
Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék
Informatika Tanszék
Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
Matematika és Számítástudomány Tanszék
Műszaki Tanárképző Tanszék
Távközlési Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék          
Bűnügyi Tudományok Tanszék
Jogelméleti Tanszék
Jogtörténeti Tanszék
Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Gazdálkodástudományi Tanszék
Idegen Nyelvi Oktatási Központ
Marketing és Menedzsment Tanszék
Nemzetközi Kommunikáció Tanszék
Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék

Önálló intézetek

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet
Egészségtudományi Tanszék
Szociális Munka Tanszék 
Testnevelési és Sportközpont

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet
Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék
Zenekari hangszerek Tanszék 

2007/2008 tanév fontosabb tudományos és művészeti eseményei, rendezvényei

Események

Szakirányválasztás 2020. szeptember 14. - 2020. szeptember 19.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 18. - 2020. szeptember 19.
Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2020. szeptember 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.