Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban tanulmányokat folytató tanulók.

 Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakokon tanulóknak lehet pályázni:

Végzettség

Szak

Végzés dátuma

közgazdász

pénzügy és számvitel

2017.

 

építőmérnök,
épület-gépészmérnök

Műszaki Kar, Műszaki és Informatikai Kar, Műszaki Tudományi Kar, Építéstudományi Kar

 

2017.

 Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár;
 • büntetlen előéletű;
 • cselekvőképes;
 • a szerződéses állomány tagjára vonatkozó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek megfelel;
 • a folyamatos tanulmányok folytatását vállalja;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzését követően a Hjt. 35. §-ában meghatározottak alapján, a képzés befejezését követő első alkalommal végrehajtásra kerülő alapkiképzésen részt vesz, és szerződéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott első szolgálati beosztását elfogadja, szerződéses jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja;
 • szerződéses pályakezdőként elfogadó nyilatkozatot tesz az alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonatkozóan.

 

 Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

 A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

 Az ösztöndíj havi összege:

A felsőoktatási intézményben tanulók esetében a költségvetési törvényben a meghatározott honvédelmi illetményalap (a továbbiakban: illetményalap, mely 40.140.-Ft) 195-300%-a (bruttó 78.273.-Ft – 120.420.-Ft), melynek mértékét a HVK SZCSF csoportfőnöke a tanulmányok által elérhető szakma iránti munkaerő-piaci keresletre figyelemmel, a maximális 300 %-ban határozta meg.

 A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
 • Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozat;

 Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata);
 
A pályázati adatlap az alábbi linken érhető el: PÁLYÁZATI ADATLAP

 A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2016. november 18. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

 • Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
 • Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.
 • Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
 • Telefon: 06-1-474-1348

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra”

 A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes és Szoták Róbert százados ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, email: varga.zoltanne@hm.gov.hu,  szotak.robert@hm.gov.hu).

Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2016. december 01-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten december és 2017. január hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról email-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.