ESK - Pályázat oktatási dékánhelyettes munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Egészség- és Sporttudományi Kar

OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES

beosztás ellátására.

(206.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.02.01-2021.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő dékánhelyettes feladata a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok alapján a dékán munkájának hatékony segítése a Kar irányításával összefüggő feladatok ellátásában. Így különösen: koordinálja a Kar oktatási tevékenységét, az intézményi stratégiával összhangban irányítja a Kar beiskolázási tevékenységét, vezeti az oktatási akkreditációs eljárásokat, új szakok, képzések stb. engedélyeztetését, szervezi az idegen nyelvű képzési és nemzetközi oktatási feladatokat, a hallgatói szervezetekkel (pl. HŐOK) kari szintű kapcsolatot tart, munkájukat segíti. Irányítja és szervezi a kari tanulmányi és kreditátviteli bizottság munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés),

- A pályázaton csak a Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatói vehetnek részt. A pályázónak képesnek kell lennie a Karon folyó tevékenységek kari szintű koordinálására, szakmai viták levezetésre és az azokban való aktív közreműködésre. A pályázónak rendelkeznie kell megfelelő tájékozottsággal az Egyetem és a Kar szervezeti felépítését, működését, oktatási, tudományos és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintő kérdésekben.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz

- motivációs levél

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- a szakképzettséget, egyéb képzettséget tanúsító okiratok másolata

- pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

- a vezetői munkára vonatkozó elképzelések, külön kitérve a gazdálkodási vonatkozásokra, az ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésére, valamint a szervezeti egység saját bevételeinek növelésére vonatkozó elképzelések felvázolása

- tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában)

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megismerhetik (nyilatkozat minta e-mailben kérhető a foigazgato@sze.hu címen)

- az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 206/2018 , valamint a beosztás megnevezését: OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Illetékes elővéleményező testületi, majd szenátusi véleményezés; rektori döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2018.12.16-2019.01.15

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00