DKK - Pályázat egyetemi tanár munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Design Kompetencia Központ

EGYETEMI TANÁR

munkakör betöltésére.

(258.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 8 óra tanítási tevékenységre való fordítása; részvétel a doktori képzésben; a tantervek korszerűsítésében való aktív részvétel; adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és tudományos munkájának ill. művészi tevékenységének vezetése; diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása; a hallgatói tehetséggondozásban való részvétel, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ezirányú munkájának irányítása; folyamatosan eredményes tudományos ill. művészeti tevékenység végzése; tudományos eredményeiről hazai és nemzetközi publikációk rendszeres megjelentetése ill. elismert hazai és nemzetközi művészi tevékenység folytatása; aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos ill. művészeti” közéletben. Tanterv és tantárgyfejlesztésben való részvétel, a hallgatók munkájának értékelése, elméleti, alkotó- és gyakorlati kurzusok vezetése, közreműködés a felvételi bizottságban, együttműködés az egyetem design - építészeti, belsőépítészeti és formatervezési - elméletét és azok alkalmazásait érintő területeivel, kapcsolatépítés, részvétel a közös projektek megvalósításában. Szerepvállalás a hazai és nemzetközi szakmai és oktatási kapcsolatok kialakításában, közreműködés a tudományos és innovációs kutatások, valamint a kretívipari fejlesztések megvalósításában. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         PhD, (DLA) anyagtudományok és technológiák tudományág, műszaki tudományterület,

•         Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat

•         az adott tudomány- vagy művészeti terület nemzetközileg elismert szintű művelése

•         kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásság

•         aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos ill. művészeti közéletben

•         az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmasság a hallgatók és a doktori képzésben részt vevők tanulmányi valamint a tanársegédek és adjunktusok tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére

•         idegen nyelven folytatott publikációs tevékenység, szemináriumok, előadások tartása

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         a pályázat elbírálása során előny az elismert elméleti- és szakmai, publicisztikai munkásság, az azokban megmutatkozó integráló szemlélet a műszaki- és művészettudományok és a design iránt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű)

•         részletes szakmai önéletrajz

•         pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

•         motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben)

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         a szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolata

•         a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint valamint a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának MAB véleményezését mely tudományterülethez tartozó mely tudományág követelményrendszere szerint kéri

•         a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában és ott emelje ki a 10 legfontosabbnak tartott publikációját! A pályázathoz csak a 10 legfontosabbnak tartott publikáció listáját kell mellékelni

•         a pályázat összeállításánál a pályázó vegye figyelembe a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak az egyetemi tanári pályázatok véleményezésére felállított szempontrendszerét (hozzáférhető a http://www.mab.hu honlapon keresztül, Beadványok/Egyetemi tanári pályázat menüpont)

•         felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB a pályázati anyag – a vonatkozó útmutatóban meghatározott – egyes elemeit angol nyelven kéri véleményezésre benyújtani

•         a pályázatokat postai úton egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani, valamint a teljes pályázatot elektronikus úton is be kell nyújtani a foigazgato@sze.hu elektronikus címre

•         az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 258/2019 , valamint a munkakör megnevezését: EGYETEMI TANÁR.

és

•         Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato[kukac]sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Rektor, a Rektorhelyettesek, a Főigazgató, valamint az Egyetemi Doktori Tanács elővéleményezi; ezt követi a szenátusi véleményezés; egyetemi tanári kinevezéssel nem rendelkező pályázók esetében továbbá a MAB véleményezése; az Egyetemet fenntartó minisztérium vezetőjének döntése a köztársasági elnökhöz történő felterjesztésről; köztársasági elnöki kinevezés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2019.12.23-2020.01.22

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.