Diákhitel Ösztöndíj Pályázat

Ösztöndíj pályázat Diákhitellel rendelkező hallgatók számára - A Diákhitel Központ Zrt., mint a felsőoktatásban tanuló hallgatók egyik legfontosabb pénzügyi partnere, társadalmi felelősségvállalása okán feladatának tekinti, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a jövő kiválóságait, hozzájáruljon az értelmiségi lét alapjainak megteremtéséhez.

A Társaság a 2018/19-es tanévben harmadik alkalommal elindítandó programja olyan Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2) rendelkező hallgatókat kíván segíteni, akik saját szakterületük leendő mestereivé válhatnak, és már egyetemi/főiskolai hallgatóként komoly eredményeket, sikereket tudhatnak maguk mögött.

A Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Ösztöndíj Programja az alábbiakban részletezett feltételekkel kerül meghirdetésre.

1. A pályázat célja
A tehetséges és/vagy kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó, Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2 érvényes szerződéssel) rendelkező egyetemi/főiskolai hallgató ösztöndíj keretében történő támogatása a 2018/19-es tanév során (két egymást követő tanulmányi félévben, azaz 10 hónap időtartamban).

2. Általános pályázati feltételek
Az pályázhat, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

 • magyar állampolgár;
 • Magyarországon személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhellyel rendelkezik;
 • életkora: 18-45 éves kor között (a pályázat beadási határidejéig 45. életévét nem tölti be);
 • Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlával rendelkezik;
 • a pályázat benyújtását megelőzően, legalább két tanulmányi félévben aktív hallgatói jogviszonya állt fenn az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézményben, 
 • ahol nappali munkarendű alap/mester vagy osztatlan képzésben aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (továbbiakban: hallgató);
 • a pályázat benyújtását megelőző két tanulmányi félévben korrigált kreditindexe félévente legalább 4,00 volt
 • hatályos Diákhitel (Diákhitel1 vagy Diákhitel2) szerződéssel rendelkezik és a pályázati jelentkezésig legalább egy félévben Diákhitel folyósítás történt részére;
 • vállalja, hogy amennyiben nyertesként kiválasztásra kerül, az ösztöndíj folyósításának szabályozása tárgyában a Diákhitel Központ Zrt.-vel szerződést köt;
 • várhatóan a 2018/2019-es tanév mindkét félévében lesz aktív vagy passzív hallgatói jogviszonya (folyósítási feltétel)
 • a pályázó vállalja, hogy amennyiben az ösztöndíjasok között lesz, a díjátadó ünnepségen kívül legalább egy, a Diákhitel Központ által rendezett és az Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó rendezvényen részt vesz

Nem pályázhat:

 • aki a Diákhitel Központ Zrt. korábban meghirdetett Diákhitel Ösztöndíj Programjában már részt vett és pályázatával nyert;
 • a Diákhitel Központ Zrt. munkavállalója és azok Ptk. 8:1. § szerinti hozzátartozója;
 • azon törlesztési szakaszban lévő Diákhitel szerződéssel rendelkező személy, akinek a pályázat értékelésekor több mint 6 havi kötelező törlesztőrészletnek megfelelő összegű, vagy azt meghaladó fizetési hátraléka áll fenn a Diákhitel Központtal szemben. 


3. Az ösztöndíjban részesülők száma, az ösztöndíj folyósítása, mértéke

A Diákhitel Ösztöndíj Program összesen 14 fő pályázót támogat ösztöndíj folyósításával.

Az ösztöndíj időtartama (folyósítása) és összege:

 • A 2018/2019-es tanév két egymást követő tanulmányi félévében, azaz összesen 10 hónapon keresztül, 2018 szeptemberétől 2019 júniusáig.
 • Hallgatónként 70. 000 Ft/hó, azaz összesen 700.000 Ft/tanév összegben kerül folyósításra.

Az ösztöndíjjal járó minden kötelezően befizetendő adó és járulék megfizetését a Diákhitel Központ Zrt. vállalja.

Amennyiben a nyertes pályázó az ösztöndíj folyósítással érintett valamely félévben nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, azt írásban jeleznie kell a Diákhitel Központ Zrt. részére. A nyertes pályázó hallgatói jogviszonyának szünetelése alatt az ösztöndíjra nem jogosult, a szüneteléssel érintett időszakra eső ösztöndíjtól véglegesen elesik.

4. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be, e-mail-en keresztül az osztondijpalyazat@diakhitel.hu címre. A pályázat fejlécében a pályázónak fel kell tüntetnie: Pályázat Diákhitel Ösztöndíj Programra. 
Benyújtási határidő: 2018. május 4.  (péntek) éjfél
Felvilágosítás, információ: www.diakhitel.hu/osztondijpalyazat honlapon, illetve telefonon a Diákhitel Központ Marketing és Kommunikációs Igazgatóságán a +36 1 224 9665, +36 1 224 9675-os telefonszámokon hétfőtől csütörtökig 10.00 órától 15.00 óráig.

5. Az érvényes pályázathoz kötelezően benyújtandó:

 • bemutatkozó levél, amely tartalmazza a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, diákigazolvány száma); legfontosabb, legkiemelkedőbb eredményeit, amelyek alapján a pályázatra jelentkezik;
 • a bemutatkozó levélhez csatolt lista, a mellékletek felsorolásával
 • Diákhitel (Diákhitel1 vagy Diákhitel2) szerződésének szerződésszáma (ezt elég beleírni a bemutatkozó levélbe)
 • az intézményi elektronikus tanulmányi rendszerből kiállított hitelesített igazolás, amely tartalmazza a jelölt félévekre vonatkozó korrigált kreditindexet;
 • az értékelési szempontokban meghatározott, pontot érő eredményeket igazoló okiratok, illetve okiratok másolata a 7. pontban található táblázatban foglaltak szerint.


6. A pályázat elbírálása

A pályázatok értékelése a következők szerint történik:

Első fordulós értékelés

A pályázatok elbírálása két körben történik meg. Első körben a Diákhitel Központ Marketing és Kommunikációs Igazgatósága megvizsgálja, hogy a beadott pályázatok a kiírásban meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e, a pályázati dokumentáció érvényes-e. Amennyiben a tartalmi és formai kritériumoknak eleget tett a pályázat, úgy kerülhet sor a 2. fordulós szakmai értékelésre. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Második fordulós értékelés

A formai szempont alapján előszűrt érvényes pályázatokat egy háromtagú szakmai bizottság, az ún. Diákhitel Szakmai Grémium értékeli, és tesz javaslatot a nyertes pályázókra az objektivitást szem előtt tartó értékelési szempontrendszer alapján. Az értékelés szempontjait a következő pontban mutatjuk be.  Amennyiben többen azonos pontszámot érnek el az értékelési skálán, azon pályázók élveznek előnyt, akik első diplomásként végzik tanulmányaikat. A Diákhitel Szakmai Grémium által tett javaslat alapján, a 14 fő nyertes pályázó kiválasztására a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója jogosult.

A Diákhitel Szakmai Grémium tagjai: 

 • Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója
 • dr. Pavlik Lívia, a Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja
 • Szvetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus

A Szakmai Grémium tagjai változtatásának jogát a Diákhitel Központ Zrt. fenntartja.

7. Értékelési szempontok

 

*Kizárólag az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti - államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatásra és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akkreditált vizsgaközpont által kiállított - államilag elismert nyelvvizsga vehető figyelembe a pályázat értékelése során.

A Diákhitel Központ Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány eredetiségének vizsgálata céljából felkérje a pályázót, hogy az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére benyújtott kérelmében a Diákhitel Központ Zrt. részére címzett hatósági igazolvány kiállítását kérje.

Maximum három, különböző idegen nyelvtudást igazoló nyelvvizsgáért kaphat pontot a pályázó. Ugyanazon idegen nyelvből tett különböző nyelvvizsgák közül csak egy nyelvvizsgáért kaphat pontot a pályázó. Amennyiben ugyanazon nyelv tekintetében több típusú és/vagy fajtájú nyelvvizsga-bizonyítvány szerepel a pályázatban, abban az esetben csak a magasabb pontszámot érő nyelvvizsga kerül értékelésre a pályázat elbírálásakor.

Az idegen nyelvből tett középszintű érettségiért nem jár pont.


8. Pályázók kiértesítése

A pályázók pályázatuk beérkezését követően egy válasz üzenetet kapnak az általuk megadott e-mailcímre a Diákhitel Központtól, arról, hogy pályázatuk beérkezett, elbírálás alatt van. 
A pályázatok értékelése és a nyertesek kiválasztása 2018. május 31-ig történik meg.
A Diákhitel Központ Zrt. a nyertes pályázókat elektronikus formában a pályázó által megadott e-mail címen, illetve a pályázó által megadott telefonos elérhetőségen értesíti ki. Amennyiben e-mailben kerül sor az értesítésre, a nyertes pályázó 2018. június 8-ig köteles visszajelezni. Amennyiben az e-mailben kiértesített pályázó 2018. június 8-ig nem veszi fel a kapcsolatot a Diákhitel Központtal, illetve ugyanezen időpontig a Diákhitel Központ Zrt. nem tud a pályázóval kapcsolatba lépni, úgy az Ösztöndíjra a második fordulóban kapott pontszámok alapján a sorban őt követő pályázó lesz jogosult. 
Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti, és a Diákhitel Központ Zrt. szakmai Grémiuma jogosult a fentieknek megfelelően másik pályázót kiválasztani a kieső pályázó helyére.

Az ösztöndíj szerződések megkötésére várhatóan 2018. június 30-ig kerül majd sor.

9. Adatvédelem

A pályázat során a pályázó által átadott személyes adatokat (5. pont) a Diákhitel Központ Zrt., mint adatkezelő a pályázat értékelése céljából kezeli, ezen adatok azon pályázók esetében, akik nem kerülnek kiválasztásra, legkésőbb 2018. december 31-ig törlésre kerülnek. A pályázók a pályázat benyújtásával ezen adatkezeléshez hozzájárulnak. Az érintett jogaira, az adatok helyesbítésére, törlésére, valamint az adatkezeléssel összefüggő jogorvoslatra az Infotv. rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a pályázatok értékeléséig a pályázó a hozzájárulását visszavonja, pályázata nem kerül értékelésre.
A pályázók a pályázat benyújtásával kijelentik, hogy sikeres pályázásuk esetén hozzájárulnak ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a pályázat során kezelt személyes adataikat (5. pont), illetőleg arcképüket marketing-megjelenés céljából, legfeljebb 3 év időtartamban, bármilyen médiában nyilvánosságra hozza a pályázattal, illetve az ösztöndíjprogrammal összefüggésben. Ezen megjelenésért ellenértékre a pályázó semmilyen jogcímen nem jogosult. Amennyiben a nyertes pályázó ezen adatkezeléshez nem járul hozzá, a Diákhitel Központ Zrt. a 3. pont szerint ösztöndíjat nem bocsátja a rendelkezésre, hanem az értékelés alapján a következő legmagasabb pontszámot elérő pályázóval köt ösztöndíj szerződést. 
 

10. Egyéb rendelkezések:

A Diákhitel Központ Szakmai Grémiuma a pályázaton nem nyert hallgatók tekintetében döntését nem köteles indokolni.
A Diákhitel Központ Zrt. a pályázati döntés elleni érdemi jogorvoslat lehetőségét kizárja. 
Döntéssel kapcsolatos észrevételt, kérdést a Diákhitel Központ Zrt. Marketing és Kommunikációs Igazgatósága részére címezve az osztondijpalyazat@diakhitel.hu e-mail címre küldve lehet tenni. 
A Diákhitel Központ Zrt. részvénytársasági formában, non-profit elven működő gazdasági társaság, jogszabály tiltja, hogy kamatából üzleti haszon képződjön.  Működéséhez szükséges forrásait a pénz- és tőkepiacról vonja be, állami kezességvállalás mellett, így a Diákhitel Ösztöndíj Program nem közpénzből valósul meg.

Események

Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00