Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

PÓTMEGHIRDETÉS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti

Kiválóság Program keretében meghirdetett 

Bolyai+Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz

2018/2019. tanév

Pályázati kód: ÚNKP-18-4

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében, nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj – Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére, összhangban

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
 • a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet),
 • a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet),
 • a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

rendelkezéseivel.

 

1.  Bevezető, a pályázat célja

 

1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2018. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.
A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

 

1.2. A 2018/2019. tanévre kiírt Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: Bolyai+ Ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

 

2.  Az ösztöndíj formája

 

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

 

2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény
(a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében meghatározott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, valamint egyházi fenntartású nem állami felsőoktatási intézmény lehet.

 

2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

 

2.4. Az ösztöndíj összege: 200.000 Ft/hó/fő.

 

2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap időtartamú jogviszony
2018. szeptember 1. - 2019. június 30. között.

 

3.  Támogatható tudományterületek

 

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

 

4.  Pályázat benyújtására jogosultak

 

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó

4.1.1. az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert ÉS

4.1.2. várhatóan 2018. szeptember 1. - 2019. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyában álló azon személyek nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel 2018. szeptember 1. - 2019. június 30. közötti oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya legkésőbb 2018. szeptember 1. napjáig várhatóan keletkezik.

 

4.2. További feltétel:

 

4.2.1. a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi;

 

4.2.2. az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázaton nyertes pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézményhez az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervétől elkülönült, önálló, ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet nyújt be az alábbi kötelező vállalások teljesítésével:

 

4.2.2.1. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében végzett kutatáshoz kapcsolódó alábbi kötelező tevékenységek közül legalább 3 teljesítése:

1. kutatási módszertanának leírása, legalább 3, legfeljebb 6 oldal terjedelemben és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy osztatlan képzésben)/doktori képzésben részt vevő hallgatóval/doktorjelölttel egy kutatói szeminárium[1] keretében;

2. a kutatás elméleti/nemzetközi szakirodalmat összefoglaló részének leírása és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy osztatlan képzésben)/doktori képzésben részt vevő hallgatóval/doktorjelölttel egy kutatói szeminárium[2] keretében;

3. legalább 3 alkalmas, alkalmanként 90 percre kiterjedő szakkollégiumi vagy más oktatási kurzus megtartása a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói részére;

4. legalább két ismeretterjesztő cikk vagy interjú folyóiratban (tudományos vagy egyéb folyóiratban, például egyetemi lapban);

5. Kutatók Éjszakája önálló program megszervezése a témából;

6. a fogadó felsőoktatási intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen a kutatás vagy (rész)eredményei ismertetése.

 

4.2.2.2. Kötelező témavezetői feladatok ellátása az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézménynél:

 • legalább 1 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktori hallgató témavezetése VAGY
 • legalább 1 doktorjelölti jogviszonnyal rendelkező doktorjelölt témavezetése VAGY
 • legalább 2 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben (osztatlan képzésben) résztvevő hallgató témavezetése, vagy Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatának témavezetése.

 

A témavezető feladata, az ösztöndíjas időszak alatt a hallgató, a doktorjelölt szakmai előrehaladásának támogatása, ÚNKP ösztöndíjas esetén a kutatási terve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás az ösztöndíjassal. Továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként témavezetői szakmai értékelés és konzultációs lap készítése.

 

A témavezető feladatai keretében összesen legalább tíz alkalommal köteles személyes konzultációt folytatni az ösztöndíjas jogviszony alatt, amelyet konzultációs lap vezetésével és aláírásával mindkét fél igazol. A konzultációs lapot a szakmai záró beszámolóhoz csatolni szükséges.

 

A témavezetői feladat magában foglalhatja az ÚNKP 2018/2019. tanév alábbi pályázati kiírásai keretében a fogadó felsőoktatási intézményben támogatást nyert ösztöndíjasok kutatási tevékenységének ellátását támogató témavezetői feladatokat is:

 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj,
 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj,
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj,
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj.

 

A Bolyai+ ösztöndíjas az ÚNKP ösztöndíjas témavezetői feladatainak ellátásáért témavezetői díjat nem vehet igénybe.

 

4.2.3. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében és a 4.2.2. pontban elért eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen ismerteti.

 

5.  Kizáró okok

 

5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:

 

 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben az ösztöndíjszerződésében foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette,
 • aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe. A Bolyai+ Ösztöndíj esetén az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj igénybe vehető.
 • aki a Nemzeti Tehetség Program 2018. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” című pályázaton (a pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-18) ösztöndíjban részesül,
 • aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CLXXXI. tv.) 6. és 8. §-a értelmében,
 • akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. tv. 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.

 

5.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

 

6.  A rendelkezésre álló keretösszeg, támogatásban részesíthető pályázók száma

 

6.1. A 2018. április 9-én megjelent pályázat, valamint jelen pótpályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen, legfeljebb 1.400.000.000 Ft, azaz egymilliárd-négyszázmillió forint, amelynek forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/3/3. Kiválósági támogatások fejezeti előirányzat (Áht. azonosító: 338539).

 

6.2. A 2018. április 9-én megjelent pályázat, valamint Jelen Pótpályázati Kiírás keretében legfeljebb 500 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A Bolyai+ Ösztöndíj keretében támogatott létszámok meghatározásáról a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának döntési javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.

 

7.  A pályázat irányítója és lebonyolítói

 

7.1. A pályázat szakmai irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

7.2. A pályázat lebonyolítója: a fogadó felsőoktatási intézmény.

 

A rektor a támogatásra javasolt pályázókról támogatási javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszter részére. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak minősítése, elfogadása vagy elutasítása. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátása.

 

7.3. A pályázat kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter legkésőbb 2018. augusztus 28-ig dönt. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

8.  Ösztöndíjas időszak

 

8.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5. pontjában meghatározott időszak.

 

8.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását.
Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

 

9.  A pályázatok benyújtásának határideje

 

A pályázatokat 2018. június 15. - 2018. július 16. között lehet benyújtani.

 

10.  Benyújtható pályázatok száma

 

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot nyújthat be.

 

Amennyiben a pályázó több fogadó felsőoktatási intézményhez pályázik, úgy a benyújtott ÚNKP Bolyai+ kutatási terveknek azonosnak kell lennie, azonban Bolyai+ Ösztöndíjat kizárólag egy fogadó felsőoktatási intézményben vehet igénybe.

 

11.  A pályázatok benyújtásának módja és helye, a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok

 

11.1. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel RENDELKEZNEK, a jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében felsorolt fogadó felsőoktatási intézmény által megadott elektronikus felületen nyújtják be az alábbi dokumentumokat:

 

 • Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve,
 • az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben ajánlott, elsőbbségi küldeményként postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

 

11.2. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel NEM RENDELKEZNEK, a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani:

 

11.2.1. Papír alapon, 1 példányban:

 

 • Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva,
 • az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, szóló értesítés.

 

11.2.2. CD-n, DVD-n, 2 példányban: nem újraírható CD-n, vagy DVD-n szkennelve a 11.2.1. pontban meghatározott dokumentumok (Pályázati Adatlapot, illetve az ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet szerkeszthető formátumban is).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

 

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

 

12.  Az ösztöndíj finanszírozásának módja

 

12.1. Az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban a 20.3. pontban leírtak szerint havi ösztöndíjban részesül, annak felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania. Az ösztöndíj fogadásához a pályázónak, az Ösztöndíjszerződés megkötéséig magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie.

 

12.2. Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete szerint a részére kifizetett ösztöndíj – a magyar jog szerint – adómentes bevétel.

 

12.3. A központi költségvetési támogatás keretösszegének terhére az ösztöndíj összege
40 %-ának megfelelő támogatás biztosítható a fogadó felsőoktatási intézmény számára.
A támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási költségeinek, továbbá a felsőoktatási intézmény kutatással összefüggő általános költségeinek, valamint az ösztöndíj lebonyolítási költségeinek fedezetére fordítható. Az általános költségek és a lebonyolítási költségek összege nem haladhatja meg a támogatás összegének ötven százalékát.

 

A felsőoktatási intézmény mentesül az ösztöndíj összege 40%-ának megfelelő támogatás Támogató számára történő visszatérítési kötelezettsége alól, amennyiben az ösztöndíjas jogviszony az ösztöndíjasnak felróható okból szűnik meg, illetve a felsőoktatási intézmény az ösztöndíjas záró szakmai beszámolóját nem fogadja el és az ösztöndíjas számára visszafizetési kötelezettséget állapít meg.

 

12.4. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a fogadó felsőoktatási intézményekkel támogatói okiratot/támogatási szerződést/megállapodást köt, amelyben rögzítik az ösztöndíj és az intézményi támogatás folyósításának feltételeit és szabályait. A támogatói okirat/támogatási szerződés/megállapodás megkötését követően megkezdődhet az intézményi támogatás és az ösztöndíjak folyósítása a fogadó felsőoktatási intézmények részére.

 

12.5. A fogadó felsőoktatási intézmények az ösztöndíjasokkal Ösztöndíjszerződést kötnek, melyben rögzítik az ösztöndíj folyósításának feltételeit és szabályait.
Az Ösztöndíjszerződések megkötését követően kezdődhet az ösztöndíjak folyósítása az ösztöndíjasok részére. Az Ösztöndíjszerződés megkötésének a feltétele, hogy az ösztöndíjas adóazonosító jellel rendelkezzen.

 

13.  Az ösztöndíj felhasználása

 

Az ösztöndíj teljes összege, elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

 

14.  A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

A pályázatot a jelen Pályázati Kiírás 2. számú mellékletében meghatározott Pályázati

Adatlapon kell benyújtani csatolva az alábbi mellékleteket.

 

14.1. A Pályázati Adatlaphoz csatolandó mellékletek

 

14.1.1. Kötelezően csatolandó melléklet

 

 • a pályázó által aláírt, eredeti ÚNKP Bolyai+ kutatási terv (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában),
 • a fogadó felsőoktatási intézmény által aláírt, eredeti szándéknyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában),
 • a pályázó által aláírt, eredeti Pályázói Nyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában),
 • a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, szóló értesítés.

 

15. A pályázat érvényességének formai ellenőrzése, hiánypótlás

 

15.1. A benyújtott pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézmény egyedi pályázati azonosító számmal látja el a következő módon: ÚNKP-18-4-felsőoktatási intézmény betűkódja-sorszám[3] a beérkezés időbeli sorrendjében. A beérkezést követően a pályázatok érvényességének formai ellenőrzésére kerül sor.

 

15.2. A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a fogadó felsőoktatási intézmény végzi. A pályázat befogadásáról a pályázati egyedi azonosító feltüntetésével a pályázat fogadó felsőoktatási intézményhez történő beérkezését követő legfeljebb 3 munkanapon belül a fogadó felsőoktatási intézmény értesítést küld a Pályázónak.

 

15.3. Amennyiben a fogadó felsőoktatási intézmény a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók és a pályázat hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a Pályázót egy alkalommal a Pályázati Adatlapon megadott e-mail címére megküldésre kerülő elektronikus értesítésben – a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának egyidejű megjelölése mellett − hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb az értesítés megküldésétől számított 3 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.

 

FIGYELEM! Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget a fogadó felsőoktatási intézmény megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a Pályázónak a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

 

15.4. Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen és érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha:

 

 • a pályázó nem a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát;
 • a pályázó nem felel meg a jelen Pályázati Kiírásban meghatározott feltételeknek;
 • a pályázó papír alapon, aláírva nem nyújtotta be a Pályázati Adatlapot és annak mellékleteként az ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet, a fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatát és a Pályázói Nyilatkozatot.

 

15.5. Érvénytelen a pályázat, ha

 

 • a pályázat olvashatatlan, illetve ha hamis vagy megtévesztő adatot tartalmaz,
 • nem maga a jogosult nyújtotta be a pályázatot.

 

15.6. A pályázat formai okokból történt elutasítása ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

16.  A pályázatok elbírálásának szempontjai

 

Az érvényes, befogadott pályázatok ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szakértői értékelésére a fogadó felsőoktatási intézményen belül nem kerül sor.

 

A fogadó felsőoktatási intézmény rektora a benyújtott és befogadott pályázókról intézményi szinten összesített kimutatást készít, amelyet 2018. augusztus 1. napjáig – a Bolyai+ kutatási tervek digitális csatolásával - elektronikus úton eljuttat a Magyar Tudományos Akadémia Titkárság, Kutatási Pályázatok Főosztálya részére.

 

Az ÚNKP Bolyai+ kutatási terveket az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) “megfelelő” vagy ”nem megfelelő” minősítéssel látja el, amelyek megküldésre kerülnek a fogadó felsőoktatási intézmények részére.

 

Az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv MTA általi “megfelelő” minősítése feltétele a Bolyai+ Ösztöndíj elnyerésének.

 

Az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szakmai értékelésével kapcsolatban kifogás nem nyújtható be.

 

17.  A pályázók Támogatói döntést követő kiértesítése

 

A pályázókat legkésőbb 2018. augusztus 30. napjáig a fogadó felsőoktatási intézmény elektronikus úton (a pályázó által a Pályázati Adatlapon megadott e-mail címén) értesíti pályázatának elfogadásáról, elutasításáról. Az elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

18.  Az ösztöndíjas jogviszony feltételeinek igazolása

 

18.1. Az ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja a fogadó felsőoktatási intézménnyel fennálló oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyát vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát.

 

18.2. Az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt legkésőbb 2018. szeptember 20. napjáig kell igazolni.

 

18.3. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjas a fogadó felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezzen az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

 

19.  Szerződéskötés

 

19.1. Felsőoktatási intézményi 40%-os támogatás

 

A fogadó felsőoktatási intézmények a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján intézményi támogatásban részesülnek az intézményüknél ÚNKP keretében ösztöndíjat elnyert ösztöndíjasok arányában, az ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás mértékéig. A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a fogadó felsőoktatási intézmény részére támogatói okiratot/támogatási szerződést/megállapodást bocsát ki/köt, melynek értelmében a fogadó felsőoktatási intézmény végzi az ösztöndíjak folyósítását a jogosult ösztöndíjasok részére.

 

19.2. Ösztöndíj

 

19.2.1. A támogatott pályázók ösztöndíjban részesülnek. Az Ösztöndíjszerződést a fogadó felsőoktatási intézmény köti meg a nyertes pályázóval (ösztöndíjas) és folyósítja számára az ösztöndíjat.

 

19.2.2. Érvényét veszti a Támogatói döntés, ha az ösztöndíjas mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból az Ösztöndíjszerződés nem jön létre.

 

20.  Az ösztöndíj és az intézményi 40%-os támogatás folyósítása

 

20.1. Az ösztöndíj és az intézményi 40%-os támogatás pénzügyi teljesítése a Támogatói döntés meghozatalát és a fogadó felsőoktatási intézmény és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött támogatói okirat/támogatási szerződés/megállapodás aláírását követően indulhat el.

 

20.2. A Támogató fenntartása alatt álló állami fogadó felsőoktatási intézményekben támogatott ösztöndíjasoknak járó ösztöndíjak és az ahhoz kapcsolódó intézményi 40%-os támogatás összegét a Támogató az érintett fogadó felsőoktatási intézményekhez előirányzat átcsoportosítással adja át. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél támogatott ösztöndíjasok ösztöndíját, valamint az ahhoz kapcsolódó intézményi 40%-os támogatást a Támogató a Miniszterelnökségen keresztül adja át a felsőoktatási intézmény részére. A nem a Támogató fenntartásában álló fogadó felsőoktatási intézményekben támogatott ösztöndíjasok ösztöndíját, valamint az ahhoz kapcsolódó intézményi 40%-os támogatás összegét a Támogató támogatási szerződés keretében biztosítja. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében végzett kutatási tevékenységhez kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadások fedezetére az intézményi 40%-os támogatás nem használható fel.

 

20.3. A 2018/2019. tanév első félévre számított öt havi ösztöndíj összegét egy összegben, legkésőbb 2018. december 31-ig, a második félévre számított öt havi ösztöndíj összegét szintén egy összegben, legkésőbb 2019. március 31-ig utalja a fogadó felsőoktatási intézmény az ösztöndíjasok részére.

 

21. Az ösztöndíj lemondása, szüneteltetése, az ösztöndíjas jogviszony megszűnése

 

21.1. Lemondás: Amennyiben a pályázó, illetve az ösztöndíjas lemond az ösztöndíjáról (beleértve az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról történő lemondást), haladéktalanul írásban kell értesítenie a fogadó felsőoktatási intézmény rektorát. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének (beleértve az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj megszűnését) dátumától az ösztöndíjas ösztöndíjra nem jogosult, részére az ösztöndíj nem folyósítható, ha mégis megtörtént a kifizetése, úgy köteles a jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíjat külön felszólítás nélkül visszautalni a folyósító fogadó felsőoktatási intézménynek a lemondástól számított 60 napon belül. A lemondás bejelentése napjától számított 30 napon belül az ösztöndíjasnak szakmai záró beszámolót kell benyújtania a fogadó felsőoktatási intézményhez, melyet a fogadó felsőoktatási intézmény szakértők felkérésével értékel. Az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnése hónapjának első napjától az ösztöndíjas ösztöndíjra nem jogosult.

 

21.2. Szüneteltetés: Amennyiben tartós betegség, várandósság, szülés, hosszabb külföldi tartózkodás, egyéb méltányolható ok a benyújtott pályázat eredeti formában történő végrehajtását akadályozzák, de az ösztöndíjasnak szándékában áll a kutatást folytatnia, lehetősége van az ösztöndíjas jogviszony alatt, 10 hónapos ösztöndíjas időszak esetén legalább 2 - legfeljebb 5 hónap időtartamra (törthónap nem lehetséges) szüneteltetni az ösztöndíjas jogviszonyát. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szüneteltetése esetén az ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíjas jogviszony is szünetel, legfeljebb 5 hónap időtartamra.

 

Az ösztöndíjas jogviszony szüneteltetése iránti kérelemről a szüneteltetés okát alátámasztó dokumentumok csatolásával a fogadó felsőoktatási intézmény rektora dönt. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés idejére ösztöndíjra nem jogosult. Amennyiben a szüneteltetés időtartamára vonatkozóan megtörtént az ösztöndíj kifizetése, úgy köteles az ösztöndíjas azt külön felszólítás nélkül 30 napon belül visszautalni a folyósító fogadó felsőoktatási intézménynek. Az ösztöndíjas jogviszony szüneteltetésének időtartama nem hosszabbítja meg az ösztöndíjas jogviszony időtartamát.

 

21.3. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése:

 

21.3.1. Nem megfelelő teljesítés: Amennyiben az ösztöndíjas az Ösztöndíjszerződésben foglaltakat nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a fogadó felsőoktatási intézmény dönthet a támogatás visszavonásáról, valamint a korábbi kifizetések kapcsán jogosulatlanul igénybevett támogatást állapíthat meg. Jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén (az Ávr.-ben foglaltaknak megfelelően) a visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjas számára a jogosulatlanul folyósított támogatás összegére terjed ki. Ez esetben az ösztöndíjas jogviszony a fogadó felsőoktatási intézmény támogatás visszavonásáról szóló döntésének írásbeli értesítése napján szűnik meg, melytől számított 30 napon belül a kutatási tevékenység megvalósításáról szakmai záró beszámolót kell benyújtania a fogadó felsőoktatási intézmény rektorához, melyet a fogadó felsőoktatási intézmény szakértők felkérésével értékel.

 

21.3.2. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik az ösztöndíjas jogviszony végével. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj megszűnésével az ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíjas jogviszony is megszűnik.

 

21.4. Felsőoktatási intézményváltás: Felsőoktatási intézményváltásra az ösztöndíjas időszak alatt nincs lehetőség. Amennyiben az ösztöndíjas a támogatási időszakon belül felsőoktatási intézményt vált az ösztöndíjas jogviszonya megszűnik.
Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése napjától számított 30 napon belül az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv megvalósításáról az ösztöndíjas szakmai záró beszámolót nyújt be a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve, melyet a fogadó felsőoktatási intézmény szakértők felkérésével értékel.

 

22.  Nyilvánosság

 

Az ösztöndíjas a megvalósult program során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban vállalja, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program nevét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti.

 

23.  Az ösztöndíj elszámolása

 

23.1. Az ösztöndíj felhasználásáról az ösztöndíjasnak pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania. A támogatás fogadásához a pályázónak, az Ösztöndíjszerződés megkötéséig, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie.

 

23.2. Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjszerződésben rögzített ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül részletes, a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szakmai záró beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény rektorához címezve.

 

23.3. A szakmai záró beszámolók minősítését a fogadó felsőoktatási intézmény legkésőbb 2019. július 31. napjáig végzi.

 

23.4. Az intézményi támogatás elszámolása

 

Az intézményi támogatás elszámolásáról a Támogató és a fogadó felsőoktatási intézmény között megkötött támogatói okirat/támogatási szerződés/megállapodás, valamint az Ösztöndíj Működési Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

 

24.  Egyéb feltételek

 

24.1. A programmal kapcsolatosan kezelt személyes adatok és a programra vonatkozó adatok statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.

 

24.2. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás megítélése esetén a projekt keretében beküldött anyagokat, beszámolót, fotó- és videó dokumentációt, művészeti alkotást a fogadó felsőoktatási intézmény korlátlanul felhasználja és nyilvánosan közzétegye. A személyazonosításra alkalmas módon elkészült fotó- és videó dokumentációk felhasználásához a fogadó felsőoktatási intézmény köteles az érintettek írásbeli hozzájárulását beszerezni és azt a támogatói okiratban/támogatási szerződésben/megállapodásban rögzített ideig a pályázati dokumentáció részeként megőrizni.

 

25.  Kifogás

 

25.1. Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése értelmében pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén, a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett - kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv igénybevétele, illetve közreműködő szervezet kijelölése esetén - a kezelő szervnél, lebonyolító szervnél, illetve közreműködő szervnél, ennek hiányában a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések, megállapodások megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. E §-t a kizárólag hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni.

 

25.2. Az Ávr. 102/D. §-nak (2) bekezdése értelmében nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

 

25.3. Az Ávr. 102/D. §-ának (3) bekezdése értelmében a kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

 

25.4. Az Ávr. 102/D. §-ának (4) bekezdése értelmében a kifogás tartalmazza

 

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,

b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges

adatokat,

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és

e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

 

25.5. Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kifogást az Ávr. 102/D. § (5) bekezdése

szerint, ha

a) azt határidőn túl terjesztették elő,

b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő, c) az a korábbival azonos tartalmú,

d) a kifogás nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott adatokat,

e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,

f) a kifogás benyújtásának nincs helye,

g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

 

25.6. Az Ávr. 102/D. § (5a) bekezdése alapján kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv, illetve közreműködő szervezet igénybevétele esetén, a kezelő szerv, a lebonyolító szerv, illetve a közreműködő szerv, ennek hiányában a támogató - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a fejezetet irányító szervnek.

 

25.7. Az Ávr. 102/D. §-ának (6) bekezdése értelmében a fejezetet irányító szerv a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja.
Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.

 

25.8. Az Ávr. 102/D. §-ának (7) bekezdése értelmében, ha a kifogás alapos, a fejezetet irányító szerv elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti.

 

25.9. Az Ávr. 102/D. §-ának (8) bekezdése értelmében a kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

 

26.  További információ

 

26.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg és módosított Pályázati Kiírást jelentessen meg.

 

26.2. A jelen Pótpályázati Kiírás, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és az Ösztöndíj Működési Szabályzattal együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

 

26.3. A pályázati csomag dokumentumai (Pótpályázati Kiírás, Pályázati Adatlap, Ösztöndíj Működési Szabályzat) letölthetőek az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapjáról (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma - Dokumentumok) vagy az alábbi linkről: DOKUMENTUMOK)

 

26.4. A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a fogadó felsőoktatási intézmény által kijelölt ÚNKP pályázati ügyintézőtől kaphat[1] kutatói szeminárium olyan, legalább 6 fő részvételével megtartott, minimum 90 perces szakmai esemény, amelynek célja az adott témakör bemutatása és résztvevőkkel történő megvitatása. A kutatói szeminárium megtartását jelenléti ívvel kell igazolni, amelyhez mellékelni kell a megvitatott szakmai anyagot

 

[2] kutatói szeminárium olyan, legalább 6 fő részvételével megtartott, minimum 90 perces szakmai esemény, amelynek célja az adott témakör bemutatása és résztvevőkkel történő megvitatása. A kutatói szeminárium megtartását jelenléti ívvel kell igazolni, amelyhez mellékelni kell a megvitatott szakmai anyagot

 

[3] például: adott felsőoktatási intézménynél (betűkód) 2018. szeptember 1-től várhatóan oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató intézményhez érkezett első pályázat esetén: ÚNKP-18-4-intézményi betűkód-1

 

Események

Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Teremtés Hete 2020. szeptember 30. 16:30 - 18:30
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.