6/2017. Rektori-Kancellári körlevél - Leltározási utasítás

A leltározási,- leltárkészítési szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§-a alapján 2017. évre az alábbi utasítást adom ki az egyetem használatában lévő vagyontárgyak 2017. évi leltározásának szervezett végrehajtása érdekében.

A 2017. 06. hóban kiadott leltározási ütemtervnek megfelelően:

Valamennyi vagyonelem, meglévő állományának számbavételét, 2017. október 1-i fordulónappal, az alábbiak szerint kell elvégezni:

 • leltári számmal rendelkező vagyonelemek leltározását vonalkódok segítségével
 • bútorok, felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással

 

A leltározás az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

 

A vagyonelemek leltárfelvételének kezdési időpontja: 2017. október 16.

A leltárfelvétel befejezésének időpontja: 2017. november 24.

 

A leltározást kizárólag a rektor és a kancellár által megbízott, és a megbízást elfogadó személyek végzik (6. sz. melléklet). Amennyiben a leltározási csoport valamely tagja akadályoztatva van a leltári feladatok ellátásában, akkor új megbízást kell kiadni.

 

 1. A megbízásra a javaslatokat a szervezeti egységek vezetői 2017. szeptember 25-ig kötelesek megküldeni a Gazdasági Igazgatóság titkárságára 2 példányban. Fontos: A javaslatokat a Rektor és a Kancellár később/csoportosan/ írja alá!!! A javaslatban meg kell nevezni a leltározási körzetet (leltározási helyet), ahova a csoport megbízása szól.
 2. A megbízások:
 •    1 példányát egy későbbi időpontban fogják visszakapni a leltározási csoportok
 •    1 példánya a Vagyonnyilvántartási Osztályra kerül

 

I. A leltározás előkészítése

 

A szervezeti egységek vezetőinek a leltározás megkezdése előtt intézkedni kell:

 •    a leltározandó eszközök és tartozékainak hozzáférhetőségéről;
 •    a személyes használatra kiadott eszközök vissza hozataláról;
 •    az idegen helyen tárolt eszközök meglétéről, igazolás bekéréséről (a szervezeti egységnél marad, a leltár mellékleteként.)
 •    a leltározáshoz szükséges leltárfelvételi nyomtatványok, vonalkód olvasó átvételéről;
 •    a szabadságolások szüneteltetéséről a leltárfelvétel ideje alatt (csak rendkívüli esetben engedélyezhető a szabadság);
 •    az eszközmozgások szüneteltetéséről a fordulónap és a leltár befejezése közti időszakban.

 

II.A leltározás végrehajtása

 

1. A bútorok, berendezések és felszerelési tárgyak leltározása

 

A bútorok, berendezések és felszerelési tárgyak leltározását a berendezési és felszerelési tárgyak féleségenkénti kódlistájának felhasználásával kell elvégezni, melyet a Vagyonnyilvántartási Osztályon lehet átvenni a leltár kezdeti időpontjában.

A fellelt mennyiséget – a Vagyonnyilvántartási Osztály által a leltár megkezdése előtt elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, leltárfelvételi íven kell rögzíteni.

A helyiségenként leltározott berendezésekről – a tulajdonvédelem biztosítása, az eszközmozgások nyomon követésének megkönnyítése érdekében – szobaleltárt is készíteni kell 3 példányban (1. sz. melléklet). (1. példány az összesített leltárfelvételi ív melléklete, 2. példány kifüggesztendő a helységben jól látható helyre, 3. példány a szervezeti egységeknél marad.)

A leltár befejezését követően a 2. sz. melléklet szerinti leltárjegyzőkönyvet kell felvenni, melyet  a kinyomtatott és aláírt leltár felvételi ívhez csatolva kell a GI titkárságára iktatásra megküldeni.

 

2. A leltári számmal rendelkező értékhatár feletti, és kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek leltározása:

 

A vagyontárgyak számbavétele – nyilvántartástól függetlenül – vonalkód olvasó és egyben adatgyűjtő terminál segítségével történik. A terminálokat a Vagyonnyilvántartási Osztály biztosítja a leltárcsomag átvételekor megbeszélt, naptárban rögzített 1-2 napra az eszközállomány nagyságától függően.   A leolvasást a szervezeti egységek vezetői által javasolt, megbízott leltározók végzik. A terminál kezelését - az azt átvevő leltározási csoportvezetővel és/vagy leltározóval - a Vagyonnyilvántartási Osztály ismerteti.

A leltárfelvételt követően a terminált vissza kell juttatni a Vagyonnyilvántartási Osztályhoz. A Vagyonnyilvántartási Osztály a terminálból letöltött – leltározott – eszközök listáját átadja egyeztetés céljából. Egyezőség után a szervezeti egységek a leltárjegyzőkönyv 1 példányát,

 (3. sz. melléklet) -  az  aláírt és lebélyegzett „leltározott eszközök” listájával együtt – haladéktalanul  megküldik a Vagyonnyilvántartási Osztály  részére.

A vonalkód olvasó-adatgyűjtő korlátozott száma miatt, - összesen 5 db áll rendelkezésre - fokozott figyelmet kell fordítani a leltár előkészítésére.

 

3. Ingatlanok leltározása

 

Az ingatlanok leltározását a Vagyonnyilvántartási Osztály végzi  a leltározási szabályzatnak megfelelően.

 

4. Készletek leltározása

 

A készletek leltározásánál a leltárfelvétel tényleges mennyiségi felvétellel történik a leltározási ütemtervben meghatározott időpontokban.

 

5. Általános tudnivalók

 

A leltározás során kiemelt feladatot képez a leltározási csoportvezetők munkája. Feladatuk a leltárkörzetükben folyó leltárfelvételi munkák irányítása, szabályszerű végrehajtásának felügyelete.

Fentieken kívül – a leltározás teljes folyamatában – együttműködnek a Vagyonnyilvántartási Osztállyal az esetlegesen felmerülő problémák tisztázása érdekében.

A leltározási bizonylatokon csak szabályos javítás fogadható el (pl.: javítás áthúzással, szignóval történhet, „meszelés” tilos, stb.). A vezetők aláírásait bélyegzővel is hitelesíteni kell minden nyomtatványon.

A leltározó csoport munkáját az egyetem valamennyi dolgozójának támogatni, segíteni kell, lehetővé tenni a helységekbe történő bejutást, a megfelelő információkat megadni, az eszközöket leltározásra előkészíteni, stb.

A leltározási szabályzat, a leltározási ütemterv, valamint a jelen utasításban foglaltak betartása valamennyi egyetemi dolgozó számára kötelező.

 

Győr, 2017. szeptember  06.

                                                                                                       Papatyi Csaba

                                                                                                     gazdasági igazgató

 

A fenti utasítást jóváhagyom:

 

        Dr. Földesi Péter                                                                  Dr. Filep Bálint

                   rektor                                                                                kancellár

 

 

Mellékletek:

 1. Helyiség –Szoba leltár
 2. Leltárjegyzőkönyv a berendezési és felszerelési tárgyakról
 3. Leltárjegyzőkönyv a leltári számmal rendelkező vagyontárgyakról
 4. Leltárjegyzőkönyv a készletekről mennyiségi felvétellel(tényleges megszámlálással) végrehajtott - leltárfelvételekről
 5. Leltárfelvételi ív és összesítő készletek állományáról
 6. Javaslattétel és megbízás leltározási feladatok ellátására

Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00