5/2014. sz. gazdasági vezetői körlevél

5/2014. sz. gazdasági vezetői körlevél, Átláthatósági nyilatkozat az Egyetem szerződéses partnerei részéről

Tájékoztatom az Egyetem munkatársait, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése értelmében 2014. január 1-jétől központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet kritériumait a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában részletezi.

Kérem az Egyetem kötelezettségvállalásra jogosult vezetőit, hogy minden szerződéses partnertől, akivel élő vagy olyan szerződést kötött, amelyik idei évben érvényben volt, a mellékelt nyilatkozatot kitöltve a szerződés valamennyi példányához szíveskedjenek beszerezni legkésőbb 2014. június 30-ig bezárólag és a nyilatkozat egy eredeti példányát a GMF Pénzügyi Csoportja részére eljuttatni.

Jelen körlevél kihirdetését követően, minden új szerződés esetében a kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétel feltétele a szerződéses partner által kitöltött átláthatósági nyilatkozat. Pénzügyi ellenjegyzés és kötelezettségvállalási számmal történő ellátás érdekében a szerződés minden példányát kérem a Pénzügyi Csoporthoz eljuttatni a szerződés aláírását megelőzően. Kérem továbbá, hogy az egymillió Ft nettó értéket elérő szerződéseket, szintén a szerződés aláírását megelőzően, az egyetem jogászával Dr. Pardavi Lászlóval, a MEFI közreműködésével kötött szerződéseknél Dr. Szabóné Dr. Pimpedli Tímeával ellenjegyeztetni szíveskedjenek.ni a jelzett határidőn belül. A nyilatkozatra kérem ráírni az adott szerződés kötelezettségvállalási számát, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, mely szerződéshez tartozik. Egy eredeti nyilatkozatot a szervezeti egységnél lévő szerződés példányához kérem csatolni.

A körlevél kibocsátását követően az újonnan kötendő szerződésekben az alábbi záradékot kérem feltüntetni:

„Vállalkozó /Szállító/Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján). A szerződéshez  ……….sz. mellékletként a Vállalkozó/Szállító/Megbízott csatolja az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot.”

Felhívom a munkatársak figyelmét, hogy a fenti határidőt követően kifizetés nem teljesíthető, amennyiben a jelzett nyilatkozatot nem adják le, illetve a megkötött új szerződésekhez nem csatolják

Győr, 2014. május 7.   

Dr. Földesi Péter Papatyi Csaba
rektor gazdasági vezető

Az átláthatósági nyilatkozat letölthető ide kattintva word formátumban.

A körlevél aláírt példánya letölthető ide kattintva pdf formátumban.

Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.