15/2013. sz. gazdasági vezetői körlevél

Külsős személyek megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásának szabályai 

A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.)  25. §. (4) bekezdése az oktatási, vizsgáztatási feladatok tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:

„ A felsőoktatási intézményben megbízási jogviszony azzal létesíthető, illetve tartható fenn, aki büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul.”

Azt a tényt, hogy a (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn, a megbízási jogviszony létrejötte előtt igazolni szükséges.

Az igazolás két módon teljesíthető:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal, vagy
  • amennyiben főállását tekintve olyan munkakörben foglalkoztatják, amely eleve erkölcsi bizonyítványhoz kötött, akkor a főállású munkáltató által kiállított fenti tartalmú igazolással

A megbízási szerződés megkötése előtt a szerződéskötésre jogosult illetékes vezető kötelessége a fenti feltétel teljesítését igazoló irat beszerzése a megbízni kívánt személytől. Az igazolást a szerződésnek a Munkaügyi Csoporthoz történő megküldése előtt a munkaügyi példányhoz kérjük csatolni. Megbízási szerződés csak a fenti igazolás birtokában köthető meg és fizethető ki, kérem fokozottan ügyeljenek erre.

Az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatási díjat a Nftv. 25.§.(6) bekezdés alapján intézményünk köteles megtéríteni. Amennyiben ezzel élni kíván a megbízott, akkor a szolgáltatási díjra vonatkozó számla mellékelésével ezt megteheti. A szolgáltatási díj összege azt az adott keretet terheli, amelyhez a megbízási szerződés kapcsolódik.

A Nftv. 24.§. (5) bekezdése előírja továbbá a büntetlen előélet mellett feltételként a megbízási szerződéssel foglalkoztatottra is, hogy rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel. E feltételt szintén a megbízási szerződés megkötése előtt szükséges megvizsgálni. Be kell kérni a végzettséget igazoló iratok másolatát, és azt – az Oktatási Hivatal felé történő kötelező FIR adatszolgáltatás érdekében – haladéktalanul el kell juttatni a Tanulmányi Osztály felé szkennelt formátumban a czetti.henriett@sze.hu e-mail címre. Ezt szükséges megtenni azon megbízottak esetében is, akik már szerepelnek a NEPTUN rendszerben, az új szerződés megkötésekor. Az olyan megbízottak esetében, akik újként kerülnek a tanulmányi rendszerbe, a már eddig megszokott Adatlap új oktató/kutató felviteléhez nyomtatvány mellékleteként csatolni szükséges az iratok másolatát.

Győr, 2013. december 19.

Dr. Földesi Péter
rektor
Papatyi Csaba
gazdasági vezető


Aláírt példány letöltése

Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.