12/2015. számú kancellári körlevél Munkaügyi tájékoztatás

12/2015. számú kancellári körlevél

Munkaügyi tájékoztatás

1)      Jogszabályi változások:

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvény módosította többek között a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az oktatók besorolására vonatkozó rendelkezéseit:

a)      A módosítás értelmében az egyetemi docens és a főiskolai tanár munkaköri besorolás kiegészül egy új, 4. fokozattal. A 4. fokozatba sorolás feltételei:

-    a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározott oktatói követelmények teljesítése

-    legalább 2. fizetési fokozat betöltése, valamint

-    habilitáció megléte.

Az érintett munkatársak 2015. szeptember 1-re visszamenőleges hatállyal megkapják átsorolásukat. A szeptemberi bérkülönbözet október első felében kerül kiutalásra.

Az átsorolásokból eredő bértömeg változást az egyetem saját bevételi forrásaiból gazdálkodja ki, központi támogatási forrás nem kapcsolódott a jogszabályváltozáshoz.

Kérjük azon munkatársakat, akik habilitációval rendelkeznek, de még nem adták le az erre vonatkozó iratot, küldjék azt meg a Bér- és Munkaügyi Osztály részére.

b)      A szabályozásból kikerült az a rendelkezés, hogy az oktató, kutató közalkalmazottat a tárgyév első napján kell magasabb fizetési fokozatba sorolni. Ez azt jelenti, hogy mindenki abban a hónapban kerül átsorolásra, amikor teljesíti az előírt feltételt illetve várakozási időt (adott beosztáshoz kapcsolódó fizetési fokozat váltás).

c)       A módosítás bevezetett egy új munkakört, a mesteroktatót.

d)      A 2015. évi CXXXI. törvény több módosítást tartalmaz a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvényre vonatkozóan is, ezek átvezetése a Szervezeti és Működési Szabályzatban előkészítés alatt van.

2)      Óraadói megbízási szerződések

a)      A megbízási  szerződéseket a szerződés  kezdetét megelőzően kell előkészíteni.

b)  A szerződéseken a költségvetési támogatási forrás terhére kötendő megbízási szerződések esetében (74-essel kezdődő munkaszámok) a kötelezettségvállaló és egyben megbízó a Rektor, ezért a szerződéseket a tanszékvezetők a szerződésen csak szignózzák (hatályos kötelezettségvállalási szabályzat szerint).

Egyéb, saját bevételi forrás terhére történő szerződéskötés esetén az arra jogosult vezető írja alá megbízóként.

c)       Kötelezettségvállalási nyilvántartásba vételre a szerződéseket előzetesen meg kell küldeni a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz, ahol gondoskodnak a rektori és kancellári aláírásokról is.

3)      Megbízási szerződések, egyéb nem rendszeres kifizetések számfejtésre történő leadása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem rendszeres személyi juttatások leadási határideje a Bér- és Munkaügyi Osztályra számfejtésre: legkésőbb minden hónap 20. napja! Az e dátum után beérkező tételek számfejtése a következő hónapban történik meg.

Kérjük ügyeljenek a határidőkre, különösen a záruló projektek, elszámolási határidők betartása érdekében. A kincstári számfejtő rendszerben minden hónapban ütemezett terv szerint adatbázis zár van a főszámfejtés miatt, ezért ehhez alkalmazkodva kell ütemeznünk a számfejtési munkákat.

4)      Munkába járás utiköltségtérítése

a)      A munkába járással kapcsolatos költségtérítés mértékét és rendjét a 39/2010.(II.26) Kormány rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályozza. Az eddigi egyetemi eljárásrend a 2/2010. sz. gazdasági főigazgatói körlevél szerint érvényben marad, az alábbi kiegészítésekkel:

-        A gépjárművel történő munkába járás elszámolását indokolhatja, ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van (általános szabály szerint csak közigazgatási határon kívülről történő munkába járásnál).

-        Amennyiben a munkába járás költségtérítésére vonatkozó elszámolás kiemelkedően magas összegre vonatkozik, a Bér- és Munkaügyi Osztály kérheti az elszámolás gazdaságossági számítással történő alátámasztását. Kérjük a munkatársakat, hogy a munkába járás módjának megválasztásánál a jogszabályi előírásokon túl a gazdaságossági szempontokat minden esetben vegyék figyelembe!

b)      A tárgyhó munkába járásának költségeire vonatkozó elszámolás Bér- és Munkaügyi Osztályhoz történő benyújtásának határidejea tárgyhót követő hónap 15. napja.

Az elszámolások benyújtása havonta történik, utólagos elszámolásra nincs lehetőség!

5)      Közalkalmazotti kinevezés, előresorolás folyamata

Új közalkalmazotti felvétel, illetve előresorolás előterjesztése csak jóváhagyott HR terv alapján, vagy határozott idejű helyettesítés, projektfeladat ellátása miatt történhet, a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak figyelembe vételével.

 Az adminisztratív ügymenet a következő:

 

Feladat

Felelős

1.

GMF-MÜGY-15-2014. számú HR sablontábla nyomtatványban az adatsablon kitöltése (első munkalap) (nyomtatvány letölthető belépés után a KH honlapjáról)

előterjesztő szervezeti egység

2.

A HR sablontábla nyomtatványból a Pályázati adatlap (második munkalap) kinyomtatása, dékáni/igazgatói aláírás, küldés KH hivatalvezetőhöz papír alapon, egyidejűleg elektronikusan is

előterjesztő szervezeti egység

3.

Pályázati adatlap, meghirdetés engedélyeztetése (Rektor, Kancellár)

KH hivatalvezető

4.

Pályázat meghirdetése (egyetemi honlap, Nemzeti Közigazgatási Intézet)

KH hivatalvezető

5.

Pályázatok véleményezése

SZMSZ előírásai szerint az arra illetékes véleményező testületek

6.

A HR sablontábla nyomtatványból az Adatlap közalkalmazotti kinevezéshez kinyomtatása (harmadik munkalap)

oktatói, kutatói pályázatok: szenátusi határozat után KH hivatalvezető

nem oktatói pályázatok: döntés után a szervezeti egység vezető

7.

A kinevezés rektori, kancellári engedélyezése, aláírások, továbbítás a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz

KH hivatalvezető

7.

Kinevezések elkészítése

Bér- és Munkaügyi Osztály

Kérjük az előkészítésnél figyelembe venni, hogy az oktatói pályázatokat legalább 30, a nem oktatói pályázatokat legalább 15 napig hirdetni kell, továbbá kellő időt kell hagyni az illetékes testületek véleményezési és döntési folyamataira.

A körlevél ide kattintva pdf fomrátumban letölthető.

Győr, 2015. szeptember 28.

Dr. Földesi Péter  Dr. Filep Bálint Váginé Varga Zsuzsa
rektor kancellár KH hivatalvezető

Események

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.