1/2017. számú rektori-kancellári körlevél Munkaügyi tájékoztatás

1)      Közalkalmazotti átsorolások, bérrendezések

a)      A 2017. január 1-i bérrendezések fő elvei:

 • Az oktatói/kutatói/tanári munkakörökben foglalkoztatott munkatársak esetében új bértábla került meghatározásra, mely 5 % emelést hoz, egyúttal a korábbi illetménytöbblet bérelem beépül az alap illetménybe. Minden oktató/kutató/tanár munkatárs valós 5 % béremelést kap, függetlenül a korábbi bérbeállási szinttől. A béremelés nem érinti a vezetői pótlékokat és a többletfeladat ellátásáért kapott juttatásokat.
 • A nem oktató munkatársaknál az éves esedékes átsorolásokat úgy hajtjuk végre, hogy az  érintett munkatársaknál valós emelést jelent a bértábla szerinti  átsorolás.
 • A garantált bérminimum 161.000 Ft-ra emelkedett, az érintetteknél az alapbért ennek figyelembe vételével állapítjuk meg.

b)      A közalkalmazotti átsorolásokra vonatkozó értesítők elkészítése folyamatban van.

 

2)      Év eleji nyilatkozatok:

a)      Családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítéséhez:

Beküldési határidő: legkésőbb 2017. január 18. (szerda)

Adóazonosító jel hiányában (kivéve magzat) nyilatkozat nem adható! A Magyar Államkincstár kérése alapján a nyomtatványon szereplő kötelező adatokon túl a nyomtatvány hátoldalán kérjük a gyermekek további adatait is megadni: TAJ, születési hely, idő, anyja neve, lakcím.

b)      Bérkompenzáció igényléséhez:

Beküldési határidő: legkésőbb 2017. március 15. (de érdemes minél hamarabb beküldeni!)

c)      Első házasok kedvezményének érvényesítéséhez:

Jogosultság: ha legalább a házaspár egyik tagjának ez az első házassága.

Minden nyilatkozatot 2 példányban kell beküldeni a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz. Kitöltés előtt kérjük alaposan tanulmányozzák át a kitöltési útmutatókat! Kérjük a határidők pontos betartását, mivel az összegyűjtött nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felé továbbítanunk kell.

 

3)      Munkába járás költségtérítése: közösségi közlekedésnél változatlan. Amennyiben a feltételek fennállása esetén a dolgozó jogosult nem közösségi eszközt igénybe venni, akkor a 9 Ft/km költségtérítés 15 Ft/km-re emelkedik. Ebben az esetben nem vizsgáljuk, hogy mivel utazik a dolgozó, akár más gépkocsijával, de akár kerékpárral is közlekedhet. A nyomtatvány kódolását ennek megfelelően módosítottuk, kérjük a továbbiakban az új nyomtatványt használják (letölthető a http://kh.sze.hu címről kiindulva, bejelentkezés után).

 

4)      Munkaügyi nyomtatványok:

A Kancellári Hivatal honlapján megtalálható korábbi munkaügyi nyomtatványok továbbra is használhatóak. Néhány nyomtatványnál kisebb változtatások vannak/lesznek, kérem minden esetben a legfrissebb verzióval dolgozzanak. A nyomtatványok és a fenti nyilatkozatok letölthetők a http://kh.sze.hu címről kiindulva, bejelentkezés után. A nyilatkozatokat e körlevélhez is csatoljuk.

 

3)      Létszámjelentések, távollétek:

a)      Minden hónapban a tárgyhó 20-ig kérjük a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz megküldeni az előzetes létszámjelentéseket, az addig rendelkezésre álló információk szerint. Amennyiben a létszámjelentés leadása után változás (pl. betegség) történik, azt kérjük haladéktalanul e-mailben jelezni a munkaugy@sze.hu címre.

b)      Szabadságok tervezése, igénybe vétele:

 • Január hónap folyamán, a közalkalmazotti átsorolások után elkészítjük a szabadságos kartonokat, melyeket eljuttatunk a szervezeti egységekhez.
 • A szabadságok ütemezésénél, tervezésénél kérem ügyeljenek arra, hogy a szabadságot tárgyévben ki kell adni a dolgozónak!
 • Fokozott figyelmet kérünk fordítani arra is, hogy szabadságos napra véletlenül se kerüljön munkába járás utiköltség térítése elszámolásra.

 

4)      Munkaköri leírások

a)      Minden közalkalmazott részére át kell adni a munkába lépést követően a munkaköri leírását, melyet a szervezeti és munkaköri változások függvényében időnként aktualizálni szükséges.

b)      A munkaköri leírás elkészítése és átadása a közvetlen felettes vezető feladata és felelőssége.

 • A munkaköri leírás 3 példányban készül, ebből egy példány a dolgozóé, egy példány a közvetlen felettes vezetőé, egy példányt pedig a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz szükséges megküldeni, a személyi anyagba való lefűzés céljából.
 • A  jelenleg érvényes, aktuális munkaköri leírások egy példányát  a szervezeti egység vezetők szíveskedjenek megküldeni a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz. Határidő: 2017. január 31.

 

5)      Béren kívüli juttatások

A 2017. évben változnak a béren kívüli juttatás szabályai, emiatt a korábbi Erzsébet kártya juttatás helyett a továbbiakban pénzben (bankszámlára való utalással) történik meg a teljesítés. A juttatás mértéke, és a jogosultság szabályai nem változnak, melyek a következők:

 • Általános szabályok:

-         Béren kívüli juttatásra a főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók jogosultak. A további közalkalmazotti jogviszonyban állók nem tartoznak a jogosultak körébe.

-         A főállású, részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a juttatások arányosan járnak a következők szerint:

(a)     Azon munkatársak, akik legalább napi 6 órás jogviszonyban állnak, teljes értékben jogosultak juttatásra.

(b)     Akik legalább napi 4, de kevesebb, mint napi 6 órás foglalkoztatásban állnak, a juttatás értékének felére jogosultak.

(c)     Akik napi 4 óránál kevesebb munkaidőben dolgoznak, nem szereznek jogosultságot.

-         A tartósan távollévő munkavállalók közül a betegség, szülési szabadság, gyermekgondozás miatt távollévők, valamint a felmentési idejüket töltő munkatársak  az aktív dolgozókkal azonos feltételekkel jogosultak a béren kívüli juttatásokra. Az egyéb célból fizetésnélküli szabadságon lévők nem részesülnek fenti juttatásokban.

-         Azok a munkatársak, akik projekt, vagy más külön pénzügyi forrás terhére kerültek alkalmazásra, csak akkor válnak a béren kívüli juttatásokra jogosulttá, ha erre az anyagi fedezet az elkülönült forrásból rendelkezésre áll, melyről a projektvezető igazolását kérjük.

 • Teljes munkaidős munkatársak havi 8.000 Ft értékben, részmunkaidősek a fenti  általános feltételek figyelembevételével jogosultak a juttatásra.
 • A havi juttatásra jogosultság feltétele, hogy a közalkalmazotti jogviszony teljes tárgyhónapban fennálljon. A hóközi új belépő munkatársak a következő hónaptól válnak jogosulttá.
 • A juttatásra való jogosultság minden esetben a tárgyhót követően, utólag kerül megállapításra, és a bérekhez igazodva a tárgyhót követő 5-ig utaljuk át.

 

 

G y ő r, 2017. január 10.

                                                                     Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

                                                                              rektor                                            kancellár                            

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 26. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55