Öveges Igazgató - Pályázat igazgató munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

IGAZGATÓ (magasabb vezető)

beosztás ellátására. 

(49.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Gárdonyi Géza utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola igazgatójának feladata az intézményben folyó színvonalas nevelő-oktató munka irányítása, a szakszerű és törvényes működés biztosítása, az intézmény hatékony és takarékos működtetése. Feladata továbbá a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény alkalmazottai fölött, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 14. § (3) bekezdése szerinti korlátozást figyelembe véve. A felsoroltakon túl az iskola igazgatója felelős a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 69. § (1)-(3). bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásáért. További feladata a gyakorló iskolai tevékenység vezetése és szervezése, a Széchenyi István Egyetemmel, mint fenntartó intézménnyel való hatékony együttműködés, kapcsolattartás munkáltatói, szakmai és szakszolgálati intézményekkel, szervezetekkel, és mindazon feladatok végrehajtása, melyeket az intézmény Pedagógiai Programja, Minőségirányítási Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az SZE Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz. A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. §-ban és 67. §-ban, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak. Igazgatói megbízást az kaphat, aki megfelel az Nkt. 67. § (1) bekezdésben rögzített feltételeknek és akire – figyelemmel az 1700/2012. (XII. 29.) sz. Korm. határozatra – a megbízás időtartama alatt nem terjed ki a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés ga) pontjának és a Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (3) bekezdésének a hatálya. Az igazgató foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időtartamban, teljes munkaidőben, pedagógus-munkakörben történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, (BSc),

- A pályázónak rendelkeznie kell

- az adott nevelési-oktatási intézményben az Nkt 3. sz. mellékletében felsoroltak szerinti, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel;

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időtartamra, teljes munkaidőre szóló alkalmazással vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazással;

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel;

- legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlattal;

- a tanárképzés szervezésére vonatkozó ismeretek;

- büntetlen előélettel és cselekvőképességgel;

- továbbá nem állhat tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgató@sze.hu e-mail címről kell kérni)

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult testületek tagjai megismerhetik (nyilatkozat minta e-mailben kérhető a foigazgato@sze.hu címen)

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyével kapcsolatosan a 2011. évi CCIV. törvényben és az 1992. évi XXXIII. törvényben megfogalmazott összeférhetetlenség nem áll fenn

- Részletes szakmai önéletrajz;

-  Az iskola vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

- Vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint az iskola személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit;

- Végzettséget, közoktatási vezető szakképzettséget és egyéb szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát;

•- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

- Minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

- Nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott teljes másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2017 , valamint a beosztás megnevezését: IGAZGATÓ.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt főigazgató részére a foigazgato@sze.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.04.10 - 2017.05.10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatról az iskolában működő szakmai munkaközösség, a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség mellett véleményt nyilvánít az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet, az intézményi tanács, az iskolai diákönkormányzat, valamint az a pedagógus szakmai szervezet, amelyik legkésőbb a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejártáig a Széchenyi István Egyetemnek, mint fenntartónak írásban bejelentette, hogy élni kíván véleményezési jogával. Véleményt nyilváníthat továbbá a Nemzeti Pedagóguskar illetékes területi szerve. Az egyetem rektora a pályázat további, írásos véleményezésére bizottságot kér fel. Véleményezi továbbá a pályázatot az Apáczai Csere János Kar dékánja. A felsorolt vélemények ismeretében a Széchenyi István Egyetem Szenátusa dönt a pályázat rangsorolásáról. Az iskola igazgatóját a Szenátus által felállított rangsor figyelembevételével, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a rektor bízza meg. A pályázatokat 1 nyomtatott (eredeti) és 7 papíralapú másolati, valamint elektronikusan PDF kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális példányban kell benyújtani. A digitális másolatot 2 önálló fájlban kell rögzíteni. Ezek közül az egyik fájlnak kizárólag a pályázó szakmai önéletrajzát; pályázati kiírásra adott válaszát; az iskola vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; vezetői elképzelései részletes terveit az iskola feladatainak ellátásáról, vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit kell tartalmaznia. A másik fájlnak meg kell egyeznie a pályázat papíralapú, teljes eredeti példányával. 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok 2018. április 18. - 2018. április 21.
Finanszírozási forma módosítására jelenkezés 2018. április 23. 06:00 - 23:55
Szenátusi ülés 2018. április 23. 14:00 - 16:00
Egyetemi TMDK és Tehetségnap 2018. április 25.