MÉK-NT - tanszékvezető munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék

TANSZÉKVEZETŐ

beosztás ellátására.

(187.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2020.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő tanszékvezető feladatait és hatáskörét az Egyetem SZMSZ-ének 12. szakasza tartalmazza. Az egyetemi SZMSZ megtalálható a http://if.sze.hu címen, belépés után, a Szabályzatok menüpontban. A Tanszék vezetőjének feladatai különösen a tanszéken folyó oktatási és oktatásszervezési feladatok ellátása, koordinálása, szakdolgozatok és TDK dolgozatok konzultációja, kutatómunka végzése a tanszék alaptevékenységeihez tartozó kutatásokban. A tanszék képviselete az egyetemi fórumokon. A tanszéket érintő ügyviteli folyamatok szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés),

- A pályázaton a Széchenyi István Egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatói vehetnek részt. A pályázó ismerje kellőképpen és átfogóan a megpályázott tanszék oktatási, szakmai/tudományos, gazdálkodási és pályázati, valamint adminisztratív tevékenységét. Szakmai és emberi tulajdonságai alapján legyen alkalmas mindezen tevékenységek tanszéki szintű koordinálására, irányítására, szervezésére, menedzselésére és ellenőrzésére, szakmai viták levezetésére.

- A pályázónak rendelkeznie kell megfelelő tájékozottsággal az Egyetem szervezeti felépítését, működését, tudományos és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintő kérdésekben

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Önéletrajz

- Motivációs levél

- A vezetői munkára vonatkozó elképzelések, külön kitérve a gazdálkodási vonatkozásokra, az ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésére, valamint a szervezeti egység saját bevételeinek növelésére vonatkozó elképzelések felvázolása

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

- Tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában)

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megismerhetik (nyilatkozat minta e-mailben kérhető a foigazgato@sze.hu címen)

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyével kapcsolatosan a 2011. évi CCIV. törvényben és az 1992. évi XXXIII. törvényben megfogalmazott összeférhetetlenség nem áll fenn

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- A szakképzettséget, egyéb képzettséget tanúsító okiratok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 187/2016 , valamint a beosztás megnevezését: TANSZÉKVEZETŐ.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt főigazgató részére a foigazgato@sze.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Illetékes elővéleményező testületi, majd szenátusi véleményezés; rektori döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2016.11.08 - 2016.12.07.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Diplomaátadó ünnepély-DFK 2018. június 30. 10:00 - 16:00