MÉK-AVFT - Pályázat egyetemi docens munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

EGYETEMI DOCENS

munkakör betöltésére.

(141.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 10 órát tanítási tevékenységre való fordítása; tantárgyának folyamatos fejlesztése és részvétel a tantervek korszerűsítésében; adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és a doktoranduszok tudományos munkájának ill. művészi tevékenységének vezetése; diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása; részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ezirányú munkájának irányítása; folyamatosan eredményes tudományos ill. művészeti tevékenység végzése; tudományos eredményeiről hazai és nemzetközi publikációk rendszeres megjelentetése ill. elismert hazai és nemzetközi művészi tevékenység folytatás; aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos ill. művészeti közéletben "Oktatási feladatai nappali, levelező és szakmérnök szakokon: EU alapismeretek, EU agrár-és vidékstratégiája, Ágazati szabályozás az EU-ban, Vállalkozások elemzése, Környezetgazdaságtan, Növényvédelmi környezetgazdaságtan, Kommunikáció, Mérnöki etika, Agrárgazdaságtan, EU agrárpolitika, Hetesi feladatok ellátása: Élelmiszeripar gyakorlata, Élelmiszeripari vezetési gyakorlat, Állati-termék feldolgozó üzemi hetesség, Élelmiszeripari gépüzemeltetési hetesség, Munkahelyi vezetői hetesség, Növényi-termék feldolgozó üzemi hetesség, Üdítőipari üzemi hetesség, Technológus-gyártmányfejlesztői hetesség. Tantárgyfelelősi feladatok ellátása. A doktori képzéshez kapcsolódó tárgyak oktatása. Oktatás mérnöktanári képzésben és szakirányú továbbképzésben. Pályázatokban való aktív részvétel." Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- PhD, (DLA) agrártudományok tudományterület,

•- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

- Tudományos fokozat; hazai és nemzetközi publikációs, ill. művészi tevékenység; aktív részvétel        a tudományos, ill. művészeti közéletben;

- legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, vagy a PHD/DLA megszerzését követően      legalább 5 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, vagy habilitáció.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) okleveles agrármérnök-tanár,

- Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• - Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

- A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 141/2017 , valamint a munkakör megnevezését: EGYETEMI DOCENS.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.09-2017.08.08.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.