JKK - Pályázat kutató professzor munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Járműipari Kutatóközpont

KUTATÓ PROFESSZOR

munkakör betöltésére. 

(140.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01-2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Művelt tudományterületének megfelelően kutatási projektek vezetése, koordinálása; az elért tudományos eredmények folyamatos publikálása hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos konferenciákon, szakkönyvekben; aktív részvétel a doktori képzésben; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben. " Az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában c. projekt keretében jármű méréstechnikai és elektronikai tevékenységéhez kapcsolódó kutatások irányítása. Rendszerelmélet, jelfeldolgozás, mérési és irányítási rendszerek alkalmazástechnikája témakörű kutatások végzése. A kutatásokat megalapozó személyi és tárgyi feltételek kialakítása. Közreműködés hazai és nemzetközi pályázatok elkészítésében, a kapcsolódó kutatások végzése, kutatási projektek eredményes lebonyolításában való aktív részvétel. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- PhD, (DLA) villamosmérnök,

-Tudományos fokozat;   

- az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók és a doktori képzésben részt vevők tanulmányi valamint a tanársegédek és adjunktusok tudományos, illetve művészi munkájának irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére;

- oktatási és/vagy kutatási gyakorlat elsősorban a Járműipari Kutatóközpont kutatási területein,

- idegen nyelven publikáljon, szemináriumokat, előadásokat tartson.

- az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki;

- Angol vagy német nyelvből középfokú, C típusú, általános nyelvvizsga.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

•- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

- A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140/2017 , valamint a munkakör megnevezését: KUTATÓ PROFESSZOR.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.02-2017.08.01.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet. 

Események

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.