DFK - Pályázat tudományos dékánhelyettes munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

DÉKÁNHELYETTES

beosztás ellátására.

(171.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01-2022.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"A Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes feladatai: szervezi és ápolja a Kar belföldi és külföldi tudományos kapcsolatait, áttekinti és támogatja a Kar szervezeti egységeinek és oktatóinak tudományos tevékenységét, koordinálja annak gazdasági vonatkozású teendőit, kezdeményezi, koordinálja és felügyeli a kari szintű konferenciák és egyéb tudományos rendezvények szervezését, kezdeményezi, elősegíti és felügyeli a Kar gondozásában megjelenő tudományos kiadványok kiadását, támogatja a Kar oktatói által előterjesztett vagy a Karra telepített tudományos és kutatási pályázatok benyújtását, összefogja és irányítja a tudományos tevékenység támogatását szolgáló decentralizált egyetemi vagy más pályázati forrásból származó pénzügyi támogatások felhasználását, ellátja a Tudományos Bizottság elnöki feladatait, felügyeli a jogi szakkönyvtár működését és fejlesztését, valamint szakmai szempontból irányítja a szakkönyvtár vezetőjének munkáját, ellátja a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöki feladatait, támogatja és felügyeli a kari tudományos diákköri tevékenységet, támogatja és figyelemmel kíséri az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának működését, támogatja és figyelemmel kíséri a Tudományági Habilitációs Bizottság működését, segíti a doktori, habilitációs és akadémiai doktori eljárások eredményes lefolytatását, tudományszervezési szempontból felügyeli a szakkollégium munkáját, képviseli a Kart a tudományos jellegű egyetemi és országos testületekben, támogatja az Egyetem Tudásmenedzsment Központjával folytatott kapcsolattartást, elvégzi a Kar dékánja által rábízott egyéb feladatokat. kezdeményezően ápolja a Kar nemzetközi kapcsolatait, segíti és koordinálja a nemzetközi együttműködésben megvalósuló oktatási, képzési, felnőttképzési és tudományos programokat, kezdeményezi, szervezi és felügyeli a Kar idegen nyelvű oktatási programjait, támogatja a nemzetközi tudományos rendezvények szervezését, egyéb nemzetközi projektek kidolgozását és megvalósítását, tájékoztatást nyújt a nemzetközi pályázati lehetőségekről, és szükség esetén támogatja a pályázatok benyújtását, koordinálja és felügyeli a hallgatói és oktatói kiutazásokat, csereprogramokat. "

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) jogász,

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

- Tudományszervezésben szerzett tapasztalat.

- A pályázaton csak a Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatói vehetnek részt. A pályázónak képesnek kell lennie a Karon folyó tevékenységek kari szintű koordinálására, szakmai viták levezetésre és az azokban való aktív közreműködésre. A pályázónak rendelkeznie kell megfelelő tájékozottsággal az Egyetem és a Kar szervezeti felépítését, működését, oktatási, tudományos és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintő kérdésekben.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 171/2017 , valamint a beosztás megnevezését: DÉKÁNHELYETTES.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Illetékes elővéleményező testületi, majd szenátusi véleményezés; rektori döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.24-2017.08.23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Munkaszüneti nap 2018. május 21.
ELTE Bartók Béla Énekkarának koncertje 2018. május 25. 19:00 - 20:00
Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00