DFK - Pályázat oktatási dékánhelyettes munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

DÉKÁNHELYETTES

beosztás ellátására.

(170.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01-2022.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Az Oktatási dékánhelyettes feladatai: ellátja Tanulmányi és Vizsga Szabályzatában (a továbbiakban: TVSZ) rá ruházott feladatokat és gyakorolja az ott biztosított jogköröket, ellátja a Kari Kreditátviteli Bizottság (továbbiakban: KRB) elnöki feladatait (TVSZ 4. §), véleményezi a méltányossági kérelmeket (TVSZ 7. §), irányítja a szakmai gyakorlatok szervezését, ellátja az Oktatási Bizottság elnöki feladatait, a Kari Titkárság útján gondoskodik a felvételi tájékoztatóhoz szükséges adatszolgáltatás összeállításáról, figyelemmel kíséri a kari szintű továbbképzések szervezését és a jogi továbbképzésért felelős(ök) munkáját, figyelemmel kíséri a Kar képzési kínálatát, szükség esetén javaslatot tesz a képzési szerkezetben szükséges változtatásokra, figyelemmel kíséri az egyes szakok és szakirányok tantervét, szükség esetén javaslatot tesz a változtatásokra (a szakfelelősökkel történő egyeztetés mellett), a Titkárságvezető közreműködésével ellenőrzi az órarendi kurzusok és egyéb foglalkozások megtartását, ezek elmaradása esetében megteszi a szükséges intézkedéseket, jóváhagyásra a Kari Tanács elé terjeszti a záróvizsga bizottsági tagokra a tanszékvezetők által tett javaslatokat, jóváhagyja és felkéri a Kari Tanács által záróvizsgáztatási joggal felruházott oktatókból és külső szakemberekből, a tanszékvezető által összeállított egyes záróvizsga bizottságokat, felügyeli és koordinálja a Kari Tanács elé terjesztendő tanszéki beszámolókat, kiírja a tanszéki demonstrátori pályázatokat és kinevezi a tanszéki demonstrátorokat, a Kari Titkárság vezetőjén keresztül felügyeli a Tanulmányi Osztály munkáját, elvégzi a Kar dékánja által rábízott egyéb feladatokat. Batthyány Lajos Szakkollégium vezetőjén keresztül felügyeli és segíti annak működését, együttműködik a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettessel a Tudományos Diákkörök munkájának elősegítésében. "

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) jogász,

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

- Oktatásszervezésben, valamint hallgatói ügyek intézésében szerzett tapasztalat.

- A pályázaton csak a Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatói vehetnek részt. A pályázónak képesnek kell lennie a Karon folyó tevékenységek kari szintű koordinálására, szakmai viták levezetésre és az azokban való aktív közreműködésre. A pályázónak rendelkeznie kell megfelelő tájékozottsággal az Egyetem és a Kar szervezeti felépítését, működését, oktatási, tudományos és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintő kérdésekben.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

- A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2017 , valamint a beosztás megnevezését: DÉKÁNHELYETTES.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Illetékes elővéleményező testületi, majd szenátusi véleményezés; rektori döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.24-2017.08.23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.