DFK - Pályázat általános dékánhelyettes munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

DÉKÁNHELYETTES

beosztás ellátására.

(172.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01-2022.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Az Általános és fejlesztési dékánhelyettes feladatai: a dékán munkájának hatékony segítése a Kar irányításával összefüggő feladatok ellátásában, a kar képviselete és a dékán helyettesítése a dékán rendelkezéseinek keretei között, közreműködés a kar általános igazgatási feladataiban a dékán által meghatározottak szerint, a Kar belső/külső kommunikációjával összefüggő egyes vezetői feladatok ellátása. A fejlesztési ügyek körében: figyelemmel kíséri a Kar képzési kínálatát, szükség esetén javaslatot tesz a képzési szerkezetben szükséges változtatásokra, elkészíti a Kar fejlesztését szolgáló az oktatási, képzési, tudományos programokra, szervezeti és infrastrukturális fejlesztésekre és pályázatokra vonatkozó javaslatokat, valamint koordinálja az ezekkel összefüggő kari tevékenységeket; feltárja a kari programok finanszírozási lehetőségeit; figyelemmel kíséri a Kar médiában való megjelenését, kiadványait és honlapját a Kar tevékenységeinek és eredményeinek megjelenítése szempontjából, ellátja honlap működtetésével kapcsolatos feladatokat, az oktatásért felelős dékánhelyettessel együttműködve irányítja és koordinálja az éves akkreditációs jelentések elkészítését, a program-, intézményi és párhuzamos akkreditációs eljárások lefolytatást, irányítja a Kar beiskolázási és PR tevékenységét, együttműködik az ebben közreműködő más kari tisztségviselőkkel és hallgatói szervezetekkel, szervezi a kar társadalmi kapcsolatait, segíti a Társadalmi Tanács munkáját, kapcsolatot tart a Tudásmenedzsment Központtal, képviseli a Kart az Egyetem fórumain és bizottságaiban a hatáskörébe tartozó területeken, szervezi és irányítja a Kar minőségbiztosítási rendszerét, segíti és kezdeményezi az oktatás és az oktatói munka a hallgatói véleményezését, értékelését, segíti és ellenőrzi az ilyen irányú felméréseket, segíti a szakmai gyakorlatok megszervezését, koordinálja és ápolja az ahhoz szükséges szakmai kapcsolatokat, elvégzi a Kar dékánja által rábízott egyéb feladatokat. "

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) jogász,

•         A pályázaton csak a Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatói vehetnek részt. A pályázónak képesnek kell lennie a Karon folyó tevékenységek kari szintű koordinálására, szakmai viták levezetésre és az azokban való aktív közreműködésre. A pályázónak rendelkeznie kell megfelelő tájékozottsággal az Egyetem és a Kar szervezeti felépítését, működését, oktatási, tudományos és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintő kérdésekben.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

- A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

 

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 172/2017 , valamint a beosztás megnevezését: DÉKÁNHELYETTES.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Illetékes elővéleményező testületi, majd szenátusi véleményezés; rektori döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.24-2017.08.23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.