AHJK-LSZT - Pályázat tanársegéd munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Audi Hungária Járműmérnöki Kar
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék

TANÁRSEGÉD

munkakör betöltésére. 

(123.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 12 órát tanítási tevékenységre fordít; részvétel a diplomatervek, szakdolgozatok konzultációs feladataiban; részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ezirányú munkájának irányítsa; részvételt a tudományos munkában és felkészülés saját kutatási terület kialakítására,, ill. eredményes művészeti tevékenység folytatása. A kinevezésre kerülő tanársegéd feladata, hogy a tanszék tantárgyaival kapcsolatosan oktatói (gyakorlatok, konzultációk, vizsgák, stb. tartása) feladatokat lásson el; részt vegyen a tantervek korszerűsítésében; részt vegyen a diplomatervek, szakdolgozatok konzultációs feladataiban; részt vegyen a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK témákat jelöljön ki és irányítsa a hallgatók ezirányú munkáját; a doktori képzésben való részvétel; tudományos tevékenységet végezzen és felkészüljön saját kutatási területének kialakítására; a tanszék vezetőjének útmutatása szerint közreműködjön a tanszék egyéb feladatainak ellátásában. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) Logisztikai menedzser ,

- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

- Doktori képzés előzetes megkezdése; legalább egy idegen nyelven a szakirodalom kutatáshoz megfelelő nyelvismeret.

-  Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• - MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti Belső auditor és minőségirányítási vezetői képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

-  A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

- Igazolás a doktori képzés megkezdéséről

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

-  Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2017 , valamint a munkakör megnevezését: TANÁRSEGÉD.

és

-  Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.06.19-2017.07.18

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet. 

Események

Winter Seminar 2018- Media and Democracy 2018. február 26. 00:00 - 2018. március 2. 01:00
Nemzetközi Ösztöndíjas Tájékoztató előadás 2018. február 26. 10:00 - 11:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00